1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có những nuối tiếc

Cuộn trang

[F] Cứ m ong nhớ thao thức ... [C] Giờ còn lại những ký ức ký ức [C] Có nh au - mất nhau mãi [C] Chỉ về những phút giâ y hững hờ [F] Những n ăm tháng yêu dấu [C] Giờ còn lại những n uối tiếc nuối tiếc [F] Những đê m trắng hoang vắng [C] Mình em bật kh óc ... Chorus : [F] Anh g iờ đang nơi đâu ? [Em] Em ch ờ anh bao lâu ? [F] [C] Sao không nó i với em l ời yêu dấu ? [F] Anh giờ đang nơi đâu ? [Em] Nhớ a nh không nguôi [F] [C] Em m ãi nơi đây , chờ anh tới . Verse 2 : [F] Vẫn th ao thức , thao thức [C] Tìm trong đêm bóng a nh mãi xa khuất [F] [C] Cuốn trôi hết yêu dấu , chỉ vì những phút gi ây hững hờ [F] [C] Những nă m tháng say đắm giờ chỉ là những nuối tiếc nuối tiếc [F] [C] Phút g iây ấy trôi mãi , mình em bật k hóc . Chorus : [F] Anh gi ờ đang nơi đâu ? [Em] Em ch ờ anh bao lâu ? [F] [C] Sao không n ói với em lời y êu dấu ? [F] Anh gi ờ đang nơi đâu ? [Em] Nhớ a nh không nguôi [F] [C] Em m ãi nơi đây , chờ an h tới . [F] [Em] C ho em xin yêu dấu qua y về , [F] [C] Ngày thán g ấm áp mối tình ta t rao . [F] [Em] A nh ơi cho em yêu dấu ng ày nào , [F] [E] Để p hút giây nói cuời còn mãi ...

Video hướng dẫn