Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

cô-rinh-tô 13

Cuộn trang

capo 2 
 
1. [Am] Dẫu tôi nói [F] được các thứ tiếng loài người 
[Dm] Dẫu tôi nói [C] được các thứ tiếng trên [E]trời 
[Dm] Nhưng không tình yêu [Am] thương thì [E] tôi như đồng vang [F] tiếng 
 [Dm6]Nhưng không tình yêu [E]thương thì như chập chỏa [Am] kêu vang 
 
2. [Am] Dầu tôi biết [F] được hết tất cả mọi điều 
[Dm] Dầu tôi thấu [C] hiểu hết các sự nhiệm [Am]mầu 
[Dm] Hay có cả đức [Am] tin có [E] thể dời non chuyển [F] núi 
[Dm6] Nhưng không tình yêu [E]thương thì tôi nào đáng [Am] chi tôi 
 
ĐK: Tình yêu [C] thương trong thế [F] gian này  
Là khoan [G] dung nhẫn nhục nhân [Am] từ 
Xóa tan [F] hận thù, vui trong công [Am]bình 
Mừng trong chân [F] lý, tin cậy mọi [Am]sự 
Trông cậy mọi [F] sự, nín chịu mọi [E7] sự 
 
Ðem thứ [Dm] tha ru cơn giận [Am] dữ 
Ðem khiêm [F] tốn đến chốn khoe [Dm]mình 
Ðem yêu [F] thương xóa bao ganh [Am] tị 
Ðem tin [E] yêu lấp nỗi nghi [Am] ngờ 
 
3. [Am] Dẫu đem gia [F] tài phân phát kẻ khó nghèo 
[Dm] Dẫu đem đốt [C] mình trong lửa cháy[Am] nhục hình 
[Dm] Hay thân mình hy [Am] sinh chịu [E]bao trăm ngàn đau [F] đớn 
 [Dm6]Nhưng không tình yêu [E]thương thì tôi nào đáng [Am] chi tôi