Cục Xì Lâu Ông Bê Lắp

≣≣
capo 2 
 
Ngó lên trờii...trời caoo có lắc [Am] cục xì lâu ông bê lắp (x2) 
Ngó xuống đất đất [Am]đất đất cục xì lâu ông bê lắp (x2) 
Đổi bàiiii 
[Am] này mùa đông ơi xin hãyyy hãy hãy cục xì lâu ông bê lắp (x2)
Danh sách hợp âm (Click để tắt)