highlight chords
				                                   
[D] [F] C [Dsus4] [G] [Bb] Bb5 [C]5 [G]5 [F]5 [Eb]5 
 

                       
e|-2--1--0--3----3--1-----------------------| 
                       
B|-3--1--1--3----3--3-----------------------| 
                       
G|-2--2--0--2----0--3---3----5-----------8--| 
                       
D|-0--3--2--0----0--3---3----5---5---3---8--| 
                       
A|----3--3-------2--1---1----3---5---3---6--| 
                       
E|----1--3-------3--1------------3---1------| 
 

    
Intro: 
         
D F C F C D Dsus4 
 

 [D]            [F]    
T here"s a pain that sleeps inside 
 [C]           [F]  
I t sleeps with just one eye 
 [C]      [D]         [Dsus4] 
A nd awakens th e moment that you"r e near 
 [D]        [F]    
T hough I try to l ook away 
 [C]         [F]   
T he pain it still re mains 
 [C]       [D]        [Dsus4] 
O nly leaving wh en you"re next to me 
 

 [D]        [C]        [G]  
D o you know that e verytime you"re n ear 
 [Bb]    [G]   [D]     [Dsus4] 
E verybody e lse se ems far aw ay 
 [D]         [C]       [G]   
S o can you come and make them disa ppear 
 [Bb]     [G]     [D]    [Dsus4] 
M ake them dis appear and we can s tay 
 

 [D]         [F]   
S o I stand and look around 
 [C]         [F]   
D istracted by the s ounds 
 [C]      [D]        [Dsus4] 
O f everyone an d everything I s ee 
 [D]             [F]  
A nd I search through every face 
 [C]        [F]        [C]  
W ithout a single trace of the per son 
 [D]         [Dsus4] 
T he person that I ne ed 
 

 [D]         [C]        [G] 
D o you know that eve rytime you"re ne ar 
 [Bb]      [G]      [D] 
E verybody else seems far aw ay 
 [D]         [C]       [G]   
S o can you come and make them disa ppear 
 [Bb]    [G]     [D]     [Dsus4] 
Ma ke them di sappear an d we can st ay 
 

 Bb5          C5  
C an you make them disap pear? 
 C5      G5  
M ake them disap pear 
 

                                             
(On the "Woahhhh, Woahhhh" part your gonna have to wing it on the timing, but I do have 
      
notes here) 
 

            
---[G]5 F5 C5 Eb5 C5 G5 
 

 [D]             [Fmaj7] 
T here"s a pain that sleeps inside 
 [C]           [Fmaj7] 
I t sleeps with just one eye 
 [C]           [D]        
A nd awakens the moment t hat you"re near 
 [D]          [Fmaj7]   
A nd I search through e very face 
 [C]         [Fmaj7]    [C]  
W ithout a single tr ace of the pe rson 
 [D]           
T he person that I need 
 

 G5         F5       C5 
D o you know that eve rytime you"re ne ar 
 Eb5     C5      G5 
E verybody els e seems far aw ay 
 G5       F5         C5  
S o can you come and make them disap pear 
 Eb5      C5        G5 
M ake them disap pear and we can s tay 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Disappear - Hoobastank

				                                   
[D] [F] C [Dsus4] [G] [Bb] Bb5 [C]5 [G]5 [F]5 [Eb]5 
 

                       
e|-2--1--0--3----3--1-----------------------| 
                       
B|-3--1--1--3----3--3-----------------------| 
                       
G|-2--2--0--2----0--3---3----5-----------8--| 
                       
D|-0--3--2--0----0--3---3----5---5---3---8--| 
                       
A|----3--3-------2--1---1----3---5---3---6--| 
                       
E|----1--3-------3--1------------3---1------| 
 

    
Intro: 
         
D F C F C D Dsus4 
 

 [D]            [F]    
T here"s a pain that sleeps inside 
 [C]           [F]  
I t sleeps with just one eye 
 [C]      [D]         [Dsus4] 
A nd awakens th e moment that you"r e near 
 [D]        [F]    
T hough I try to l ook away 
 [C]         [F]   
T he pain it still re mains 
 [C]       [D]        [Dsus4] 
O nly leaving wh en you"re next to me 
 

 [D]        [C]        [G]  
D o you know that e verytime you"re n ear 
 [Bb]    [G]   [D]     [Dsus4] 
E verybody e lse se ems far aw ay 
 [D]         [C]       [G]   
S o can you come and make them disa ppear 
 [Bb]     [G]     [D]    [Dsus4] 
M ake them dis appear and we can s tay 
 

 [D]         [F]   
S o I stand and look around 
 [C]         [F]   
D istracted by the s ounds 
 [C]      [D]        [Dsus4] 
O f everyone an d everything I s ee 
 [D]             [F]  
A nd I search through every face 
 [C]        [F]        [C]  
W ithout a single trace of the per son 
 [D]         [Dsus4] 
T he person that I ne ed 
 

 [D]         [C]        [G] 
D o you know that eve rytime you"re ne ar 
 [Bb]      [G]      [D] 
E verybody else seems far aw ay 
 [D]         [C]       [G]   
S o can you come and make them disa ppear 
 [Bb]    [G]     [D]     [Dsus4] 
Ma ke them di sappear an d we can st ay 
 

 Bb5          C5  
C an you make them disap pear? 
 C5      G5  
M ake them disap pear 
 

                                             
(On the "Woahhhh, Woahhhh" part your gonna have to wing it on the timing, but I do have 
      
notes here) 
 

            
---[G]5 F5 C5 Eb5 C5 G5 
 

 [D]             [Fmaj7] 
T here"s a pain that sleeps inside 
 [C]           [Fmaj7] 
I t sleeps with just one eye 
 [C]           [D]        
A nd awakens the moment t hat you"re near 
 [D]          [Fmaj7]   
A nd I search through e very face 
 [C]         [Fmaj7]    [C]  
W ithout a single tr ace of the pe rson 
 [D]           
T he person that I need 
 

 G5         F5       C5 
D o you know that eve rytime you"re ne ar 
 Eb5     C5      G5 
E verybody els e seems far aw ay 
 G5       F5         C5  
S o can you come and make them disap pear 
 Eb5      C5        G5 
M ake them disap pear and we can s tay 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com