highlight chords
				                  
Verse 1 
 

     [C]          [F]      
Da y after day alone on a hill the 
     [C]                 [F]         
ma n with the fool grin is keeping per fectly still, But 
      [Dm]      [G7]        [C]         [Am]     
nob ody wants to k now him, they can see that he"s just a fool and 
     [Dm]        [G7]   
he never gives an a nswer. 
   

     
Chorus 
 

     [Dm7]         [Cm]    [Ab]    [Cm]      [Ab] 
B ut the fool on the hi ll sees th e sun goin g down and th e 
     [Bb]        [Cm]          [C]  
e yes in his head se e the world spinning r ound 
 

      
Verse 2 
                       
Well on the way head in a cloud, the 
                              
man of thousand voices talking perfectly loud, But 
                                  
nobody ever hears him, or the sound he appears to make and 
                 
he never seems to notice. 
 

         
(Chorus) 
   

      
Verse 3 
                      
Day after day alone on a hill the 
                                 
man with the foolish grin is keeping perfectly still, And 
                                    
nobody seems to like him, they can tell what he wants to do and 
                   
he never shows his feelings. 
 

         
(Chorus) 
 

      
Verse 4 
                     
Day after day alone on a hill the 
                               
man with the foolish grin is keeping perfectly still. 
                               
He never listens to them he knows that they"re fools 
                  
________Theydon"t like him. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Fool on the hill - The Beatles

				                  
Verse 1 
 

     [C]          [F]      
Da y after day alone on a hill the 
     [C]                 [F]         
ma n with the fool grin is keeping per fectly still, But 
      [Dm]      [G7]        [C]         [Am]     
nob ody wants to k now him, they can see that he"s just a fool and 
     [Dm]        [G7]   
he never gives an a nswer. 
   

     
Chorus 
 

     [Dm7]         [Cm]    [Ab]    [Cm]      [Ab] 
B ut the fool on the hi ll sees th e sun goin g down and th e 
     [Bb]        [Cm]          [C]  
e yes in his head se e the world spinning r ound 
 

      
Verse 2 
                       
Well on the way head in a cloud, the 
                              
man of thousand voices talking perfectly loud, But 
                                  
nobody ever hears him, or the sound he appears to make and 
                 
he never seems to notice. 
 

         
(Chorus) 
   

      
Verse 3 
                      
Day after day alone on a hill the 
                                 
man with the foolish grin is keeping perfectly still, And 
                                    
nobody seems to like him, they can tell what he wants to do and 
                   
he never shows his feelings. 
 

         
(Chorus) 
 

      
Verse 4 
                     
Day after day alone on a hill the 
                               
man with the foolish grin is keeping perfectly still. 
                               
He never listens to them he knows that they"re fools 
                  
________Theydon"t like him. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com