highlight chords
				                   
[E]----------| 
       
[B]--2---0-2-| 
       
[G]2---2-----| 
       
[D]----------| 
       
[A]----------| 
          
[E]----------| = (1) 
  [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright!” 
 

 [A]            [D]           [E7]  
L ittle darling, it’s been a long, cold, lonely w inter 
 [A]              [D]           [E7]  
L ittle darling, it feels like years since it’s been here 
 

 [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright! 
 

 [A]                [D]                   [E7] 
-- -------------------------------- --------------------------------------- 
 [A]   [E7]                      
L ittle darling, the smiles returning to their faces 
 [A]           [D]              [E7]  
L ittle darling, it seems like years since it’s been here 
 

 [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright! 
 

 [A]   [E7]   [C]   [G]   [D]   [A]  [E7]  
-- ------- ------- ------- ------- ------ ----- ----- 
 

 [C]  [G]  [D]   [A]   [E7]  
S un, s un, s un, he re it c omes 
               
Sun, sun, sun, here it comes 
               
Sun, sun, sun, here it comes 
               
Sun, sun, sun, here it comes 
               
Sun, sun, sun, here it comes 
 

 [A]                [D]                   [E7] 
-- -------------------------------- --------------------------------------- 
 [A]    [E7]                    
L ittle da rling, I feel that ice is slowly melting 
 [A]            [D]            [E7]   
L ittle darling, it seems like years since it’s bee n here 
 [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright! 
 [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright! 
 

 [A]     [D] [A] [Bm7] [A] [E7] 
“I t’s allrigh t!” --- --- --- --- 
 

 [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright! 
 [C] [G] [D]  [A]  
-- --- --- ---- --- 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Here Comes The Sun - The Beatles

				                   
[E]----------| 
       
[B]--2---0-2-| 
       
[G]2---2-----| 
       
[D]----------| 
       
[A]----------| 
          
[E]----------| = (1) 
  [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright!” 
 

 [A]            [D]           [E7]  
L ittle darling, it’s been a long, cold, lonely w inter 
 [A]              [D]           [E7]  
L ittle darling, it feels like years since it’s been here 
 

 [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright! 
 

 [A]                [D]                   [E7] 
-- -------------------------------- --------------------------------------- 
 [A]   [E7]                      
L ittle darling, the smiles returning to their faces 
 [A]           [D]              [E7]  
L ittle darling, it seems like years since it’s been here 
 

 [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright! 
 

 [A]   [E7]   [C]   [G]   [D]   [A]  [E7]  
-- ------- ------- ------- ------- ------ ----- ----- 
 

 [C]  [G]  [D]   [A]   [E7]  
S un, s un, s un, he re it c omes 
               
Sun, sun, sun, here it comes 
               
Sun, sun, sun, here it comes 
               
Sun, sun, sun, here it comes 
               
Sun, sun, sun, here it comes 
 

 [A]                [D]                   [E7] 
-- -------------------------------- --------------------------------------- 
 [A]    [E7]                    
L ittle da rling, I feel that ice is slowly melting 
 [A]            [D]            [E7]   
L ittle darling, it seems like years since it’s bee n here 
 [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright! 
 [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright! 
 

 [A]     [D] [A] [Bm7] [A] [E7] 
“I t’s allrigh t!” --- --- --- --- 
 

 [A]           [D]            [B7]          [A] 
-- ---------------------- ------------------------ ---------------------- 
 [A] [Bm7] [A] [E7]                            
H ere co me s the sun here comes the sun, and I say: “It’s allright! 
 [C] [G] [D]  [A]  
-- --- --- ---- --- 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com