highlight chords
				                            
Sheep dog standing in the rain 
             
Bull frog doing it again 
                         
Some kind of happiness is measured out in miles 
                               
What makes you think you"re something special when you smile 
 

                
Child-like no one understands 
                 
Jack-knife in your sweaty hands 
                        
Some kind of innocence is measured out in years 
                            
You don"t know what it"s like to listen to your fears 
 

                    
You can talk to me, you can talk to me 
                             
You can talk to me, if you"re lonely you can talk to me 
 

                  
Big man (yeah) walking in the park 
                
Wigwam frightened of the dark 
                       
Some kind of solitude is measured out in you 
                         
You think you know it but you haven"t got a clue 
 

                    
You can talk to me, you can talk to me 
                               
You can talk to me, if you"re lonely you can talk to me hey 
 

                       
Hey bulldog (woof), hey bulldog, hey bulldog 
                
Hey man who"s that boy - Woof! 
               
Wha"d"ya say - I said woof! 
                     
D"y" know any more - Wowu-wa ah! Ha ha! 
                                   
You got him! Get him! ... Get him man! ... Get him! You got him!... 
                 
Quiet boy, quiet! (okay) Quiet! 
        
Hey bulldog... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hey bulldog - The Beatles

				                            
Sheep dog standing in the rain 
             
Bull frog doing it again 
                         
Some kind of happiness is measured out in miles 
                               
What makes you think you"re something special when you smile 
 

                
Child-like no one understands 
                 
Jack-knife in your sweaty hands 
                        
Some kind of innocence is measured out in years 
                            
You don"t know what it"s like to listen to your fears 
 

                    
You can talk to me, you can talk to me 
                             
You can talk to me, if you"re lonely you can talk to me 
 

                  
Big man (yeah) walking in the park 
                
Wigwam frightened of the dark 
                       
Some kind of solitude is measured out in you 
                         
You think you know it but you haven"t got a clue 
 

                    
You can talk to me, you can talk to me 
                               
You can talk to me, if you"re lonely you can talk to me hey 
 

                       
Hey bulldog (woof), hey bulldog, hey bulldog 
                
Hey man who"s that boy - Woof! 
               
Wha"d"ya say - I said woof! 
                     
D"y" know any more - Wowu-wa ah! Ha ha! 
                                   
You got him! Get him! ... Get him man! ... Get him! You got him!... 
                 
Quiet boy, quiet! (okay) Quiet! 
        
Hey bulldog... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com