highlight chords
				              [C#m]        [B]    [E] 
Lện h vua hành quân trố ng kêu dồ n. 
 [G#m]        [C#m] 
Q uan với quân lên đư ờng. 
 [G#m]        [C#m] 
Đ oàn ngựa xe cuối cù ng. 
  [G#m]          [C#m] 
Vừ a đuổi theo lối sông. 
  [A]     [B]     [E] 
Ph ía cách qu an xa trườn g. 
 [G#m]        [C#m] 
Q uan với quân lên đư ờng. 
 [G#m]        [C#m] 
H àng cờ theo trống d ồn. 
 [G#m]         [C#m] 
N goài sườn non cuối t hôn. 
 [A]      [B]    [C#m] 
Phất phơ ngậ p trời ba ỵ 
 

  [C#m]            [G#m]     
Qu a Thiên San kìa ai tiễn rư ợu vừa tàn. 
 [B]            [C#m]       
V ui ca vang rồi đi tiến b inh ngoài ngàn. 
  [G#m]              
Ng ười đi ngoài vạn lí quang sơn. 
 [B]              [E]   
Người đứng chờ trong bóng cô đơn. 
  [C#m]          [G#m]      
Bê n Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng. 
 [B]               [C#m]       
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng. 
 [G#m]                
N gười không rời khỏi kiếp gian nan. 
 [B]               [C#m] 
Người biến thành tượng đá ôm co n. 
 

 [C#m]       [B]     [E]  
Ngựa phi ngoài xa hí vang tr ời. 
 [G#m]          [C#m] 
C hiêng trống khua trăm h ồi. 
 [G#m]         [C#m] 
N gần ngại trên núi đồ i. 
 [G#m]       [C#m] 
R ồi vọng ra khắp ơi. 
 [A]     [B]    [E] 
Phía cách q uan xa vờ i. 
  [G#m]          [C#m] 
Ch iêng trống khua trăm h ồi. 
 [G#m]        [C#m] 
Ngần ngại trên núi đồi. 
  [G#m]       [C#m] 
Rồi dậy vang khắp n ơi. 
 [A]     [B]     [C#m] 
T hắm bao ni ềm chia ph ôi. 
 

 [C#m]                [G#m] 
Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày v ề. 
   [B]           [C#m]     
Ai q uên ghi vào gan đã bao nguyện thề. 
  [G#m]              
Nh ìn chân trời xanh biếc bao la. 
 [B]            [E]   
Người mong chờ vẫn nhớ n ơi xa 
  [C#m]                [G#m] 
Ba o nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về. 
 [B]              [C#m]     
B ao nhiêu phen thời gian xóa p hai lời thề. 
 [G#m]               
N gười tung hoành bên núi xa xăm. 
 [B]               [C#m] 
N gười mong chồng còn đứng muôn năm. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hòn vọng phu

				              [C#m]        [B]    [E] 
Lện h vua hành quân trố ng kêu dồ n. 
 [G#m]        [C#m] 
Q uan với quân lên đư ờng. 
 [G#m]        [C#m] 
Đ oàn ngựa xe cuối cù ng. 
  [G#m]          [C#m] 
Vừ a đuổi theo lối sông. 
  [A]     [B]     [E] 
Ph ía cách qu an xa trườn g. 
 [G#m]        [C#m] 
Q uan với quân lên đư ờng. 
 [G#m]        [C#m] 
H àng cờ theo trống d ồn. 
 [G#m]         [C#m] 
N goài sườn non cuối t hôn. 
 [A]      [B]    [C#m] 
Phất phơ ngậ p trời ba ỵ 
 

  [C#m]            [G#m]     
Qu a Thiên San kìa ai tiễn rư ợu vừa tàn. 
 [B]            [C#m]       
V ui ca vang rồi đi tiến b inh ngoài ngàn. 
  [G#m]              
Ng ười đi ngoài vạn lí quang sơn. 
 [B]              [E]   
Người đứng chờ trong bóng cô đơn. 
  [C#m]          [G#m]      
Bê n Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng. 
 [B]               [C#m]       
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng. 
 [G#m]                
N gười không rời khỏi kiếp gian nan. 
 [B]               [C#m] 
Người biến thành tượng đá ôm co n. 
 

 [C#m]       [B]     [E]  
Ngựa phi ngoài xa hí vang tr ời. 
 [G#m]          [C#m] 
C hiêng trống khua trăm h ồi. 
 [G#m]         [C#m] 
N gần ngại trên núi đồ i. 
 [G#m]       [C#m] 
R ồi vọng ra khắp ơi. 
 [A]     [B]    [E] 
Phía cách q uan xa vờ i. 
  [G#m]          [C#m] 
Ch iêng trống khua trăm h ồi. 
 [G#m]        [C#m] 
Ngần ngại trên núi đồi. 
  [G#m]       [C#m] 
Rồi dậy vang khắp n ơi. 
 [A]     [B]     [C#m] 
T hắm bao ni ềm chia ph ôi. 
 

 [C#m]                [G#m] 
Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày v ề. 
   [B]           [C#m]     
Ai q uên ghi vào gan đã bao nguyện thề. 
  [G#m]              
Nh ìn chân trời xanh biếc bao la. 
 [B]            [E]   
Người mong chờ vẫn nhớ n ơi xa 
  [C#m]                [G#m] 
Ba o nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về. 
 [B]              [C#m]     
B ao nhiêu phen thời gian xóa p hai lời thề. 
 [G#m]               
N gười tung hoành bên núi xa xăm. 
 [B]               [C#m] 
N gười mong chồng còn đứng muôn năm. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com