1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hòn vọng phu

Cuộn trang

[C#m] [B] [E] Lện h vua hành quân trố ng kêu dồ n. [G#m] [C#m] Q uan với quân lên đư ờng. [G#m] [C#m] Đ oàn ngựa xe cuối cù ng. [G#m] [C#m] Vừ a đuổi theo lối sông. [A] [B] [E] Ph ía cách qu an xa trườn g. [G#m] [C#m] Q uan với quân lên đư ờng. [G#m] [C#m] H àng cờ theo trống d ồn. [G#m] [C#m] N goài sườn non cuối t hôn. [A] [B] [C#m] Phất phơ ngậ p trời ba ỵ [C#m] [G#m] Qu a Thiên San kìa ai tiễn rư ợu vừa tàn. [B] [C#m] V ui ca vang rồi đi tiến b inh ngoài ngàn. [G#m] Ng ười đi ngoài vạn lí quang sơn. [B] [E] Người đứng chờ trong bóng cô đơn. [C#m] [G#m] Bê n Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng. [B] [C#m] Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng. [G#m] N gười không rời khỏi kiếp gian nan. [B] [C#m] Người biến thành tượng đá ôm co n. [C#m] [B] [E] Ngựa phi ngoài xa hí vang tr ời. [G#m] [C#m] C hiêng trống khua trăm h ồi. [G#m] [C#m] N gần ngại trên núi đồ i. [G#m] [C#m] R ồi vọng ra khắp ơi. [A] [B] [E] Phía cách q uan xa vờ i. [G#m] [C#m] Ch iêng trống khua trăm h ồi. [G#m] [C#m] Ngần ngại trên núi đồi. [G#m] [C#m] Rồi dậy vang khắp n ơi. [A] [B] [C#m] T hắm bao ni ềm chia ph ôi. [C#m] [G#m] Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày v ề. [B] [C#m] Ai q uên ghi vào gan đã bao nguyện thề. [G#m] Nh ìn chân trời xanh biếc bao la. [B] [E] Người mong chờ vẫn nhớ n ơi xa [C#m] [G#m] Ba o nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về. [B] [C#m] B ao nhiêu phen thời gian xóa p hai lời thề. [G#m] N gười tung hoành bên núi xa xăm. [B] [C#m] N gười mong chồng còn đứng muôn năm.

Video hướng dẫn