highlight chords
				             

[Am]  [Dm]       [E]          
No, I really don"t think so-oo-oo-oo-oo 
            

.]That [Am]      [Dm]      [E]      [Am] 
you think I"d be incapable of being on my own 
    

[Am]  [Dm]       [E]          
No, I really don"t think so-oo-oo-oo-oo 
   

   [Am]      [Dm]       [E]         [Am]  
That I would for a second let you back in through my door 
 

  

[Am]   [Dm]      [E]   
I have spent many a nights 
 

   [Am]         [Dm]  
Even when you are by my side 
 

[E]            [Am]  
I shed tears I couldn"t dry 
 

[E]            [Am]  
I shed tears I couldn"t dry 
 

 

[Dm]      [E]       
But I should thank you for 
 

[Am]              
Taking my blindfold off now 
 

[Dm]   [E]    [Am]      
I ain"t jaded no more, no more 
 

[Dm]     [E]         [Am]           
And I take pride in being the one that said goodbye 
 

[Dm]            [E]    [Am]  
That could only mean I am me, once more 
 

 

 

[Am]    [Dm]    [E]       [Am] 
You would turn your head the other way 
      

           [Dm]    [E]       [Am] 
So you won"t have to listen to what I have to say 
    

  [Dm]      [E]   [Am] 
You assume that I needed you 
         

        [Dm]          [E]     [Am]   
But you didn"t realize that I needed no one but myself 
 

              
I needed no one but myself 
 

 

[Dm]      [E]       
But I should thank you for 
 

[Am]              
Taking my blindfold off now 
 

[Dm]   [E]    [Am]       
I ain"t jaded no more, no more 
  

  [Dm]   [E]    [Am]                
And I take pride in being the one that said goodbye 
 

[Dm]            [E]    [Am]  
That could only mean I am me, once more 
 

                    
That could only mean I am me, once more 
 

                    
That could only mean I am me, once more 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I am me once more

				             

[Am]  [Dm]       [E]          
No, I really don"t think so-oo-oo-oo-oo 
            

.]That [Am]      [Dm]      [E]      [Am] 
you think I"d be incapable of being on my own 
    

[Am]  [Dm]       [E]          
No, I really don"t think so-oo-oo-oo-oo 
   

   [Am]      [Dm]       [E]         [Am]  
That I would for a second let you back in through my door 
 

  

[Am]   [Dm]      [E]   
I have spent many a nights 
 

   [Am]         [Dm]  
Even when you are by my side 
 

[E]            [Am]  
I shed tears I couldn"t dry 
 

[E]            [Am]  
I shed tears I couldn"t dry 
 

 

[Dm]      [E]       
But I should thank you for 
 

[Am]              
Taking my blindfold off now 
 

[Dm]   [E]    [Am]      
I ain"t jaded no more, no more 
 

[Dm]     [E]         [Am]           
And I take pride in being the one that said goodbye 
 

[Dm]            [E]    [Am]  
That could only mean I am me, once more 
 

 

 

[Am]    [Dm]    [E]       [Am] 
You would turn your head the other way 
      

           [Dm]    [E]       [Am] 
So you won"t have to listen to what I have to say 
    

  [Dm]      [E]   [Am] 
You assume that I needed you 
         

        [Dm]          [E]     [Am]   
But you didn"t realize that I needed no one but myself 
 

              
I needed no one but myself 
 

 

[Dm]      [E]       
But I should thank you for 
 

[Am]              
Taking my blindfold off now 
 

[Dm]   [E]    [Am]       
I ain"t jaded no more, no more 
  

  [Dm]   [E]    [Am]                
And I take pride in being the one that said goodbye 
 

[Dm]            [E]    [Am]  
That could only mean I am me, once more 
 

                    
That could only mean I am me, once more 
 

                    
That could only mean I am me, once more 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com