1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I call your name - The Beatles

Cuộn trang

F#7 [E7] [B7] (hold) |------------0--0-0--0------------------0--0-0--2- |------------2--2-2--2------------------3--3-3--0- |------------3--3-3--3---0---0----------1--1-1--2- |----0-2--4--4--4-4--4-4---2---2-0---2--2--2-2--1- |-2----------4--4-4--4-------------2----2--2-2--2- |---------------------------------------0--0-0--x- [E7] [C#7] I call your n ame but you"re not th ere [F#7] [B7] Was I to blam for being un fair [E7] [C#7] Oh I can"t sleep at night since you"ve been gone [F#7] [A] I never weep a t night, I can"t go on [A] Don"t you know I can" t take it [C#m] I don"t know wh o can [F#] I"m not going to ma ke it [C] [B7] I"m not that kind o f man . Oh I can"t sleep at night but just the same I ever weep at night I call your name.

Video hướng dẫn