highlight chords
				             

                   
F#7			[E7]  [B7] (hold) 
 

                          
|------------0--0-0--0------------------0--0-0--2- 
                          
|------------2--2-2--2------------------3--3-3--0- 
                          
|------------3--3-3--3---0---0----------1--1-1--2- 
                          
|----0-2--4--4--4-4--4-4---2---2-0---2--2--2-2--1- 
                         
|-2----------4--4-4--4-------------2----2--2-2--2- 
                          
|---------------------------------------0--0-0--x- 
 

       [E7]          [C#7] 
I call your n ame but you"re not th ere 
       [F#7]     [B7]  
Was I to blam for being un fair 
        [E7]             [C#7] 
Oh I can"t sleep at night since you"ve been gone 
       [F#7]        [A]  
I never weep a t night, I can"t go on 
 

           [A]     
Don"t you know I can" t take it 
        [C#m]  
I don"t know wh o can 
          [F#]  
I"m not going to ma ke it 
          [C]  [B7] 
I"m not that kind o f man . 
 

                      
Oh I can"t sleep at night but just the same 
                    
I ever weep at night I call your name. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I call your name - The Beatles

				             

                   
F#7			[E7]  [B7] (hold) 
 

                          
|------------0--0-0--0------------------0--0-0--2- 
                          
|------------2--2-2--2------------------3--3-3--0- 
                          
|------------3--3-3--3---0---0----------1--1-1--2- 
                          
|----0-2--4--4--4-4--4-4---2---2-0---2--2--2-2--1- 
                         
|-2----------4--4-4--4-------------2----2--2-2--2- 
                          
|---------------------------------------0--0-0--x- 
 

       [E7]          [C#7] 
I call your n ame but you"re not th ere 
       [F#7]     [B7]  
Was I to blam for being un fair 
        [E7]             [C#7] 
Oh I can"t sleep at night since you"ve been gone 
       [F#7]        [A]  
I never weep a t night, I can"t go on 
 

           [A]     
Don"t you know I can" t take it 
        [C#m]  
I don"t know wh o can 
          [F#]  
I"m not going to ma ke it 
          [C]  [B7] 
I"m not that kind o f man . 
 

                      
Oh I can"t sleep at night but just the same 
                    
I ever weep at night I call your name. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com