highlight chords
				               
Intro 
 

           
[Am] [C]  [D7]  [G] E7 
 

 [Am]       [D] 
A ll through the d ay 
     [G]    [E]     [Am] 
I me mine I me min e I me min e 
  [Am]      [D]  
All through the n ight 
     [G]    [E]     [Am]
I me mine I me mi ne I me mi ne 
 

        [Dm]        [Em]  
Now they?re fri ghtened of leavin g it 
  [Dm7/F]      [G] 
Eve ryone?s weaving i t 
  G#dim7   [F/A]     [E] 
Com ing on stro ng all the ti me 
 [Am]   [Am/G#] [C/G]   [Am/F#] [Fmaj7] 
A ll thro ugh the day, I me mi ne 
 

    
CHORUS: 
 

 [A7]     
I me me mine! 
 [A7]     
I me me mine! 
 [D7]     
I me me mine! 
 [A7]   [E7] 
I me me mi ne! 
 

        
All I can hear 
               
I me mine I me mine I me mine 
         
Even those tears 
               
I me mine I me mine I me mine 
 

                 
No ones frightened of playing it 
           
Everyone?s saying it 
               
Flowing more freely than wine 
                
All through the day, I me mine 
 

    
Chorus 
 

        
All I can hear 
               
I me mine I me mine I me mine 
         
Even those tears 
               
I me mine I me mine I me mine 
 

                 
No ones frightened of playing it 
           
Everyone?s saying it 
               
Flowing more freely than wine 
                
All through the day, I me mine 
 

    
Chorus 
 

 [Am]  [Am/G#] [C/G]    [Am/F#]  [Fmaj7] 
Al l thro ugh y our life, I me min e? 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I me mine - The Beatles

				               
Intro 
 

           
[Am] [C]  [D7]  [G] E7 
 

 [Am]       [D] 
A ll through the d ay 
     [G]    [E]     [Am] 
I me mine I me min e I me min e 
  [Am]      [D]  
All through the n ight 
     [G]    [E]     [Am]
I me mine I me mi ne I me mi ne 
 

        [Dm]        [Em]  
Now they?re fri ghtened of leavin g it 
  [Dm7/F]      [G] 
Eve ryone?s weaving i t 
  G#dim7   [F/A]     [E] 
Com ing on stro ng all the ti me 
 [Am]   [Am/G#] [C/G]   [Am/F#] [Fmaj7] 
A ll thro ugh the day, I me mi ne 
 

    
CHORUS: 
 

 [A7]     
I me me mine! 
 [A7]     
I me me mine! 
 [D7]     
I me me mine! 
 [A7]   [E7] 
I me me mi ne! 
 

        
All I can hear 
               
I me mine I me mine I me mine 
         
Even those tears 
               
I me mine I me mine I me mine 
 

                 
No ones frightened of playing it 
           
Everyone?s saying it 
               
Flowing more freely than wine 
                
All through the day, I me mine 
 

    
Chorus 
 

        
All I can hear 
               
I me mine I me mine I me mine 
         
Even those tears 
               
I me mine I me mine I me mine 
 

                 
No ones frightened of playing it 
           
Everyone?s saying it 
               
Flowing more freely than wine 
                
All through the day, I me mine 
 

    
Chorus 
 

 [Am]  [Am/G#] [C/G]    [Am/F#]  [Fmaj7] 
Al l thro ugh y our life, I me min e? 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com