highlight chords
				             

   [A]   [Ab7]  [D]       [E7]    [A]      [F#m7] [D]      [E7]  
I"m s o tire d, I ha ven"t slept a wink, I"m so tired, my mind is on the bl ink. 
  [A]     E+           [F#m]       [Dm]   
I wo nder shoul d I get up and fix myse lf a drink, no, no, no 
 

                                      
I"m so tired, I don"t know what to do, I"m so tired, my mind is set on you. 
                              
I wonder should I call you but I know what you would do... 
 

 [A]                                    
Yo u say I"m putting you on but it"s no joke, it"s doing me harm you know I 
 [E7]                                      
ca n"t sleep, I can"t stop my brain, you know it"s three weeks, I"m going insane 
          [D]                  [A]      
you know I"d give yo u everything I"ve got for a little pe ace of mind. 
 

                                       
I"m so tired, I"m feeling so upset. Although I"m so tired, I"ll have another 
                                 
cigarette and curse Sir Walter Raleigh, he was such a stupid get. 
      
You say... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I"m so tired - The Beatles

				             

   [A]   [Ab7]  [D]       [E7]    [A]      [F#m7] [D]      [E7]  
I"m s o tire d, I ha ven"t slept a wink, I"m so tired, my mind is on the bl ink. 
  [A]     E+           [F#m]       [Dm]   
I wo nder shoul d I get up and fix myse lf a drink, no, no, no 
 

                                      
I"m so tired, I don"t know what to do, I"m so tired, my mind is set on you. 
                              
I wonder should I call you but I know what you would do... 
 

 [A]                                    
Yo u say I"m putting you on but it"s no joke, it"s doing me harm you know I 
 [E7]                                      
ca n"t sleep, I can"t stop my brain, you know it"s three weeks, I"m going insane 
          [D]                  [A]      
you know I"d give yo u everything I"ve got for a little pe ace of mind. 
 

                                       
I"m so tired, I"m feeling so upset. Although I"m so tired, I"ll have another 
                                 
cigarette and curse Sir Walter Raleigh, he was such a stupid get. 
      
You say... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com