highlight chords
				               
Intro 
 

                         
(really easy; just F#m E and some more fingering) 
 

    
Verse 1 
 

   [F#m]  [C#m] 
Empty space s 
  [E]   [B]     
Fill me up with holes 
  [F#m] [C#m] [E] 
Dis tant face s 
    [B]         
With no place left to go 
    [F#m] [C#m]    
Without you within me 
 [E]  [B]       
I can"t find no rest 
   [F#m] [C#m]  [B]    [B]    [A]     
Where I"m going i s anybod y"s guess 
 

    
CHORUS 
 

   [C#m] [E] 
I"ve trie d 
  [B]      [A]        
To go on like I never knew you 
  [C#m] [E] 
I"m awak e 
  [B]            
But my world is half asleep 
 [C#m] [E]     
I pra y 
    [B]           
For this heart to be unbroken 
  [A]      [C#m]   [B]       
But without you all I"m going to be is 
 

      
Incomplete 
 

      
PostChorus: 
 

 [F#m] [C#m] [E] [B]                     
-- -- -- -- ---- (Yes, these same chords of the verse) 
 

          
Verse 2 (same as 1) 
 

        
Voices tell me 
         
I should carry on 
         
But I am swimming 
           
In an ocean all alone 
        
Baby, my baby-> 
             
It"s written on your face 
         
You still wonder 
             
If we made a big mistake 
 

    
Chorus 
   
(...) 
   [A]   
Incom plete 
 

    
Bridge: 
 

 [C#m]    [B]       
I don"t mean to drag it on 
  [B]      [A]         
But I can"t seem to let you go 
 [C#m]     [B]                 
I don"t wanna make you face this world aloooone 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Incomplete - Backstreet Boys

				               
Intro 
 

                         
(really easy; just F#m E and some more fingering) 
 

    
Verse 1 
 

   [F#m]  [C#m] 
Empty space s 
  [E]   [B]     
Fill me up with holes 
  [F#m] [C#m] [E] 
Dis tant face s 
    [B]         
With no place left to go 
    [F#m] [C#m]    
Without you within me 
 [E]  [B]       
I can"t find no rest 
   [F#m] [C#m]  [B]    [B]    [A]     
Where I"m going i s anybod y"s guess 
 

    
CHORUS 
 

   [C#m] [E] 
I"ve trie d 
  [B]      [A]        
To go on like I never knew you 
  [C#m] [E] 
I"m awak e 
  [B]            
But my world is half asleep 
 [C#m] [E]     
I pra y 
    [B]           
For this heart to be unbroken 
  [A]      [C#m]   [B]       
But without you all I"m going to be is 
 

      
Incomplete 
 

      
PostChorus: 
 

 [F#m] [C#m] [E] [B]                     
-- -- -- -- ---- (Yes, these same chords of the verse) 
 

          
Verse 2 (same as 1) 
 

        
Voices tell me 
         
I should carry on 
         
But I am swimming 
           
In an ocean all alone 
        
Baby, my baby-> 
             
It"s written on your face 
         
You still wonder 
             
If we made a big mistake 
 

    
Chorus 
   
(...) 
   [A]   
Incom plete 
 

    
Bridge: 
 

 [C#m]    [B]       
I don"t mean to drag it on 
  [B]      [A]         
But I can"t seem to let you go 
 [C#m]     [B]                 
I don"t wanna make you face this world aloooone 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com