highlight chords
				                     
Intro: Am F Am F 
 

                       
[C]             [F] 
     [C]              [F]     
When you w ere standing in the wake of d evastation 
                       
[C]             [F] 
                         
When you were waiting on the edge of the unknown 
                  
[Am]          [F] 
      [Am]              [F]         
With the ca taclysm raining down, insides crying save me now 
                
[Am]             [G] 
 [Am]         [G]      
Yo u were there and pos sibly alone 
 

    
Chorus: 
       

      [C]      [F]      [Am] 
Do you feel cold and lost in desperati on 
 

   [G]     [C]       [F]      [Am] 
You bu ild up all the failures a ll you"ve kn own 
 

 [G]      [C]    [F]   [Am]    [G]  
Re member all t he sadne ss and frustrat ion 
      

     [F]    [G]  [Am] [F] [Am]   [F] 
And let it go, oh oh oh oh, l et it go . 
 

  

        [C]            [F]      
And in the burs t of light that blinded every angel 
    

      [C]          [F]       
As if the sk y had blown the heave ns into stars 
     

         [Am]      [G/B]       [C]     [F]  
You felt the grav ity of temper grace falling int o empty sp ace 
 

 [Am]     [G/B]    [C]      [G]  
N o one there to catch y ou in there a rms 
 

    
Chorus: 
       

       [C]      [F]      [Am] 
Do you feel c old and lost in desperat ion 
   

   [G]      [C]      [F]      [Am] 
You bu ild up all th e failures al l you"ve kno wn 
  

 [G]     [C]    [F]   [Am]   [G]  
Re member all the sadne ss and frustrat ion 
   

    [F]  [Am]  [G]  [C] [Am]    [G]  
And let it g o, oh oh o h o h, let it go 
 

    
C Am G 
 

    
Chorus: 
 

     [C]     [Am]       [G]  
Do you fee l cold and lost in desperat ion 
   

      [C]        [Am]       [G]  
You build u p all the failur es all you"ve k nown 
     

     [C]         [Am]    [G] 
Remember a ll the sadness and frustrati on 
   

      [F]      [G]  
And let it go, oh oh oh oh 
 

    

    [C]   [Am]   [G] 
Let it g o oh o h oh, o h 
    

            
Let it go oh oh oh, oh 
   

            
Let it go oh oh oh, oh 
  

    [F]    [G] 
Let it go oh oh oh 
 

    
Chorus: 
     

                     
Do you feel cold and lost in desperation 
  

                        
You build up all the failures all you"ve known 
 

                     
Remember all the sadness and frustration 
    

                   
And let it go, oh oh oh oh, let it go 
 

       
Am G/B C F G 
 
Am 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Iridescent - Linkin Park

				                     
Intro: Am F Am F 
 

                       
[C]             [F] 
     [C]              [F]     
When you w ere standing in the wake of d evastation 
                       
[C]             [F] 
                         
When you were waiting on the edge of the unknown 
                  
[Am]          [F] 
      [Am]              [F]         
With the ca taclysm raining down, insides crying save me now 
                
[Am]             [G] 
 [Am]         [G]      
Yo u were there and pos sibly alone 
 

    
Chorus: 
       

      [C]      [F]      [Am] 
Do you feel cold and lost in desperati on 
 

   [G]     [C]       [F]      [Am] 
You bu ild up all the failures a ll you"ve kn own 
 

 [G]      [C]    [F]   [Am]    [G]  
Re member all t he sadne ss and frustrat ion 
      

     [F]    [G]  [Am] [F] [Am]   [F] 
And let it go, oh oh oh oh, l et it go . 
 

  

        [C]            [F]      
And in the burs t of light that blinded every angel 
    

      [C]          [F]       
As if the sk y had blown the heave ns into stars 
     

         [Am]      [G/B]       [C]     [F]  
You felt the grav ity of temper grace falling int o empty sp ace 
 

 [Am]     [G/B]    [C]      [G]  
N o one there to catch y ou in there a rms 
 

    
Chorus: 
       

       [C]      [F]      [Am] 
Do you feel c old and lost in desperat ion 
   

   [G]      [C]      [F]      [Am] 
You bu ild up all th e failures al l you"ve kno wn 
  

 [G]     [C]    [F]   [Am]   [G]  
Re member all the sadne ss and frustrat ion 
   

    [F]  [Am]  [G]  [C] [Am]    [G]  
And let it g o, oh oh o h o h, let it go 
 

    
C Am G 
 

    
Chorus: 
 

     [C]     [Am]       [G]  
Do you fee l cold and lost in desperat ion 
   

      [C]        [Am]       [G]  
You build u p all the failur es all you"ve k nown 
     

     [C]         [Am]    [G] 
Remember a ll the sadness and frustrati on 
   

      [F]      [G]  
And let it go, oh oh oh oh 
 

    

    [C]   [Am]   [G] 
Let it g o oh o h oh, o h 
    

            
Let it go oh oh oh, oh 
   

            
Let it go oh oh oh, oh 
  

    [F]    [G] 
Let it go oh oh oh 
 

    
Chorus: 
     

                     
Do you feel cold and lost in desperation 
  

                        
You build up all the failures all you"ve known 
 

                     
Remember all the sadness and frustration 
    

                   
And let it go, oh oh oh oh, let it go 
 

       
Am G/B C F G 
 
Am 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com