highlight chords
				             

         
[C]     [Am] 
 

        
|-------------0 
        
|-1---0-------1 
               
|-------2-0---2  repeat 
        
|-------------2 
        
|-------------0 
          
|-------------- 
 

   [C]   [Em]   [Bb]   [F]    [G]     G+  [G] 
I get hig h when I see y ou go by ,     m y oh m y 
 

                                     
(emphasize the following notes while playing the chords, or pick them): 
 

                             
|------------------------------------------------------- 
                             
|--1------0--------------------------------------------- 
                             
|-------------------3------2------0--------------------- 
                             
|-------------------------------------3---1----------0-- 
                             
|------------------------------------------------------- 
                             
|------------------------------------------------------- 
  

           

   [C]   [Em]    [Bb]   [F]    [G]     [G7]  [G]   
W hen yo u sigh my my insi de just f lies, butte rflies 
   [F]     [G]     [C]     [Am]  
W hy am I so shy when I "m beside y ou ? 
 

          [Bb]     [G]   
It"s only love and that i s all 
       [C]       [Am]   
Why shoul d i feel the wa y i do? 
 

           [Bb]       [G]      [F]      [G] 
It"s only love a nd that is all, but it"s so h ard, lovin y ou 
 

                            
Is it right that you and i should fight every night 
                               
Just the sight of you makes nighttime bright, very bright 
                       
Haven"t I the right to make it up, girl? 
 

                  
It"s only love and that is all, 
                  
Why should i feel the way i do? 
                                
It"s only love and that is all, but it"s so hard, lovin you 
 

       [F]    [G]    [C]  [Am]  [C] [Am] 
Yes it"s s o hard, lovin yo u, lo vin y ou . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

It"s only love - The Beatles

				             

         
[C]     [Am] 
 

        
|-------------0 
        
|-1---0-------1 
               
|-------2-0---2  repeat 
        
|-------------2 
        
|-------------0 
          
|-------------- 
 

   [C]   [Em]   [Bb]   [F]    [G]     G+  [G] 
I get hig h when I see y ou go by ,     m y oh m y 
 

                                     
(emphasize the following notes while playing the chords, or pick them): 
 

                             
|------------------------------------------------------- 
                             
|--1------0--------------------------------------------- 
                             
|-------------------3------2------0--------------------- 
                             
|-------------------------------------3---1----------0-- 
                             
|------------------------------------------------------- 
                             
|------------------------------------------------------- 
  

           

   [C]   [Em]    [Bb]   [F]    [G]     [G7]  [G]   
W hen yo u sigh my my insi de just f lies, butte rflies 
   [F]     [G]     [C]     [Am]  
W hy am I so shy when I "m beside y ou ? 
 

          [Bb]     [G]   
It"s only love and that i s all 
       [C]       [Am]   
Why shoul d i feel the wa y i do? 
 

           [Bb]       [G]      [F]      [G] 
It"s only love a nd that is all, but it"s so h ard, lovin y ou 
 

                            
Is it right that you and i should fight every night 
                               
Just the sight of you makes nighttime bright, very bright 
                       
Haven"t I the right to make it up, girl? 
 

                  
It"s only love and that is all, 
                  
Why should i feel the way i do? 
                                
It"s only love and that is all, but it"s so hard, lovin you 
 

       [F]    [G]    [C]  [Am]  [C] [Am] 
Yes it"s s o hard, lovin yo u, lo vin y ou . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com