1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không thể thiếu vắng em

Cuộn trang

[C#] [G#] [Bbm] [F#] K hi cô đơn v ây quanh m àn đêm [C#] [D#m] [Fm] Dưới ánh đ èn có em hiểu thấu tim anh [C#] K hiến nỗi buồn tìm nơi để sớt chia [G#] [F#] [D#] [G#] Mỗi phút từng giây . .. có em . [C#] [Fm] [Bbm] [G#] Anh không th ể quên gương m ặt em [F#] [C#] [D#] [G#] Á nh mắt đôi m ôi em nhìn anh ...mỗi anh [C#] [G#] [Bbm] Nơi đây từng th uộc về của chúng ta [C#] [F#] [G#] K hông muốn rờ i xa ĐK: [C#] [G#] Kh ông thể thiếu vắng e m [Bbm] Không thể thiếu vắng em [F#] [G#] [C#] Đã nói sẽ thuộc về nh au mãi không x a nhau [F#] [G#] Không thể thi ếu vắng em [F#] [Bbm] Từng ngày qua có mỗi e m [G#] [F#] Đ ã quan tâm anh [G#] [C#] [F#] [G#] [Bbm] [F#] [G#] Bên a nh, yêu anh, mỗi em…… ……….. bên anh [C#] [Bbm] Nguyện c ầu mình sẽ mãi nguyện cầu mãi bên nhau [D#m] [G#] Nguyện cầu sớt chia bao buồ n vui . [C#] [G#] [Bbm] [F#] N ơi xa xăm với những bà n tay [C#] [D#m] [G#m] Dưới ánh đèn c ó em cò n mãi bên a nh [C#] [G#] [Bbm] [C#] [F#] [G#] Kh iến nỗi buồn t ìm nơi đ ể sớt chi a mỗi phút từn g giây c ó em . Anh không thể quên gương mặt em Ánh mắt đôi môi em nhìn anh mỗi anh Nơi đây từng thuộc về của chúng ta Không muốn rời xa [D#m] Rời xa em .. ĐK: 2 lần [F#] [D#m] A nh luôn cần e m ! [D#m] [Bb] Anh ... Không thể thiếu vắng em [G] [Cm] Không thể thiếu vắng e m [G#] [Bb] [Gm] Đã nói sẽ thuộc về nha u mãi không xa nhau [Bbm] Không thể thiếu vắng em [Bb] [G] [Cm] Từng ngày qua có m ỗi em [Bbm] [D#] Đã quan tâm ...a nh...

Video hướng dẫn