1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làm sao nói yêu em

Cuộn trang

[C] [Cm] [G] Làm sao cho t ôi biết lúc nào trăng t àn? [Bbm] [Fsus4] [G7] Để tôi n ói tiếng yê u dịu dà g [Eb7] [D7] [Gsus4] [G] Dù lời nói muộn màng, đã nhiều lần, chẳ ng nên c âu [C] [Cm] [G] Làm sao cho tôi biết lúc n ào dễ dà ng [Bbm] [Fsus4] [G7] Để tôi n ói tiếng yê u khẽ kh àng [Eb7] [D7] [Gsus4] [G] Dù lời n ói muộn màn g, đã nhiều lần, bối rố i tim tôi [C] [Cm] Một l ời nói thật là k hó! [Am7] [Bbm] [F] Vừa thoáng qua, mỗi khi em m ỉm cườ i [Bb] [Fm] [Am6/D] [G] Hay mơ m àng tôi ôm mộng dở da ng [C] [Cm] [G] [F7] Rồi mùa thu, rồi mùa đô ng, rồi mùa xuân cùng trôi đến c uối trời [Bdim/D] [D] [G] Tôi ch ẳng nói lên thành câu [C] [Cm] [G] Làm sao cho tôi biết lúc nào đêm t àn? [Bbm] [Fsus4] [G7] Để tôi nó i tiếng yêu bẽ bà ng. [Eb7] [D7] [Gsus4] [G] Dù lời nó i muộn màng, đã nhiều lần đốt cháy tim t ôi.

Video hướng dẫn