highlight chords
				              
#1. 
 

 [G]       [C]  [G]       [C]  
L ove, love me d o. Yo u know I love you. 
       [G]    [C]      [C7]  [G] 
I"ll always be true, so please, lov e me d o. 
 [C]      [G]  
W hoa, love me do. 
 

  
#2. 


                    
Love, love me do. You know I love you. 
                      
I"ll always be true, so please, love me do. 
         
Whoa, love me do. 
 

    
CHORUS: 
 

 [D]      [C]      [G]  
So meone to lov e, somebody n ew. 
  [D]     [C]         [G] 
Som eone to lov e, someone like yo u. 
 

  
#3. 
 

                    
Love, love me do. You know I love you. 
                      
I"ll always be true, so please, love me do. 
          
Whoa, love me do.. 
 

    
CHORUS: 
      
REPEAT #3. 
   
ADD: 
 

 [C]    [G]     [C]      [G]    
Ye ah, love me do. Who a, whoa, love me do. 
                
A sixties smash from Kraziekhat. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love me do - The Beatles

				              
#1. 
 

 [G]       [C]  [G]       [C]  
L ove, love me d o. Yo u know I love you. 
       [G]    [C]      [C7]  [G] 
I"ll always be true, so please, lov e me d o. 
 [C]      [G]  
W hoa, love me do. 
 

  
#2. 


                    
Love, love me do. You know I love you. 
                      
I"ll always be true, so please, love me do. 
         
Whoa, love me do. 
 

    
CHORUS: 
 

 [D]      [C]      [G]  
So meone to lov e, somebody n ew. 
  [D]     [C]         [G] 
Som eone to lov e, someone like yo u. 
 

  
#3. 
 

                    
Love, love me do. You know I love you. 
                      
I"ll always be true, so please, love me do. 
          
Whoa, love me do.. 
 

    
CHORUS: 
      
REPEAT #3. 
   
ADD: 
 

 [C]    [G]     [C]      [G]    
Ye ah, love me do. Who a, whoa, love me do. 
                
A sixties smash from Kraziekhat. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com