1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lý chim quyên

Cuộn trang

Chim quyên [Am] quầy ăn trái quay Nhãn nhãn [D] lồng, [A] nhãn nhãn [D] lồng Ơi con [G] bạn mình [Am] ơi, ơi con [G] bạn mình [Am] ơi Lia thia [Am] quầy quen chậu quay Vợ vợ [D] chồng, [A] vợ vợ [D] chồng Ơi con [G] bạn quèn [Am] ơi, ơi con [G] bạn quèn [Am] ơi Chim ơi chim xa [Am] rừng thì chim thương núi nhớ non Người cách xa cội [D] nguồn này [A] người cách xa cội [D] nguồn Ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn Chim quyên [Am] quầy lúc chậu quay Bỗng bỗng [D] quỳ, [A] bỗng bỗng [D] quỳ Ơi con bạn mình ơi ơi con bạn mình ơi Chim ơi chim xa [Am] rừng thì chim thương núi nhớ non Người cách xa cội [D] nguồn này [A] người cách xa cội [D] nguồn Ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn Chim quyên [Am] quầy xuống suối quay Thả thả [D] mồi, [A] thả thả [A] mồi Ơi con [G] bạn mình [m] ơi, ơi con [G] bạn mình [Am] ơi Thương em [Am] quày lao khổ quay Ảnh ảnh [D] ngồi, [A] ảnh ảnh [D] ngồi Ơi con [G] bạn chẳng [Am] yên, ơi con [G] bạn chẳng [Am] yên Chim ơi chim xa [Am] rừng thì chim thương núi nhớ non Người cách xa cội [D] nguồn này [A] người cách xa cội [D] nguồn Ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn Chim quyên [Am] quầy ăn trái quay Nhãn nhãn [D] lồng, [A] nhãn nhãn [D] lồng Ơi con [G] bạn mình [Am] ơi, ơi con [G] bạn mình [Am] ơi Lia thia [Am] quầy quen chậu quay Vợ vợ [D] chồng, [A] vợ vợ [D] chồng Ơi con [G] bạn quèn [Am] ơi, ơi con [G] bạn quèn [Am] ơi Chim ơi chim xa [Am] rừng thì chim thương núi nhớ non Người cách xa cội [D] nguồn này [A] người cách xa cội [D] nguồn Ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn ôi đâu [G] còn có gì buồn [Am] hơn

Video hướng dẫn