highlight chords
				             [Em] [C] [Am] [G] [D] 
o oh o oh o oh 
 

 [Em] [C] [Am] [G] [D] 
o oh o oh o oh 
 

   
Verse 
 

   
(x3) 


 [Em]  [C]  [Am] [G] [D]  
To night you "ll call 
                
We"ll talk the way we always do 
                        
But still you won"t say anything I want you to 
           
And though your words 
                    
Are sweet they just can"t ease my pain 
 

    
Bridge 
 

 

 [Am]     [G]     [C]   [D]  
I guess I"ve waited far too long 
 

              
You just can"t lead me on 
 

    
Chorus 
 

 [Em] [C] [Am] [D] 
. , , , , 
 [Em] [C] [Am] [G] [D] [Em] 
. , , , , , . 
 

                
Don"t just talk, make it happen 
              
Don"t make me wait for you 
            
Do what you came to do 
      
Keep me up 
              
Don"t stop, make it happen 
            
It"s got the best of me 
        
This curiosity 
          
Kills me every time 
 

   
Verse 
 

 [Em] [C] [Am] [G] [D] 
.   . 
 [Em] [C] [Am] [G] [D] 
.   . 
 

         
I"ll wait for you 
         
To ring my bell, 
       
I want you to 
         
So don"t be late 
                  
Quit playing games, don"t hesitate 
 

    
Bridge 
 

 [Am] [G] [C] [D] 
.  . 
 

                  
Cause now I"ve waited far too long 
              
You just can"t lead me on 
 

    
Chorus 
 

 [Em] [C] [Am] [D] 
. , , , , 
 [Em] [C] [Am] [G] [D] [Em] 
. , , , , , . 
 

                
Don"t just talk, make it happen 
              
Don"t make me wait for you 
            
Do what you came to do 
      
Keep me up 
              
Don"t stop, make it happen 
            
It"s got the best of me 
        
This curiosity 
          
Kills me every time 
 

  [Em] [Em] [Em] 
Ooh Oo h Ooh 
   
STOP 
 

  [Em] [Em] [Em] 
Ooh Oo h Ooh 
 

     
Bridge 2 
 

 [Am] [G] [Am] [G] [Am] [G] [C] [D] 
, , , , , , , , , 
 

                  
You know that I won"t do you wrong 
                  
This love I feel is far too strong 
                 
Cos now I"ve waited far too long 
              
You can"t just lead me on 
 

    
Chorus 
 

 [Em] [C] [Am] [D] 
. , , , , 
 [Em] [C] [Am] [G] [D] [Em] 
. , , , , , . 
 

                
Don"t just talk, make it happen 
              
Don"t make me wait for you 
            
Do what you came to do 
      
Keep me up 
              
Don"t stop, make it happen 
            
It"s got the best of me 
        
This curiosity 
          
Kills me every time 
 

    
Chorus 
 
. 
 [Em] [C] [Am] [D] 
. , , , , 
 [Em] [C] [Am] [G] [D] [Em] 
. , , , , , . 
 

                
Don"t just talk, make it happen 
              
Don"t make me wait for you 
            
Do what you came to do 
      
Keep me up 
              
Don"t stop, make it happen 
            
It"s got the best of me 
        
This curiosity 
          
Kills me every time 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Make It Happen - Blue

				             [Em] [C] [Am] [G] [D] 
o oh o oh o oh 
 

 [Em] [C] [Am] [G] [D] 
o oh o oh o oh 
 

   
Verse 
 

   
(x3) 


 [Em]  [C]  [Am] [G] [D]  
To night you "ll call 
                
We"ll talk the way we always do 
                        
But still you won"t say anything I want you to 
           
And though your words 
                    
Are sweet they just can"t ease my pain 
 

    
Bridge 
 

 

 [Am]     [G]     [C]   [D]  
I guess I"ve waited far too long 
 

              
You just can"t lead me on 
 

    
Chorus 
 

 [Em] [C] [Am] [D] 
. , , , , 
 [Em] [C] [Am] [G] [D] [Em] 
. , , , , , . 
 

                
Don"t just talk, make it happen 
              
Don"t make me wait for you 
            
Do what you came to do 
      
Keep me up 
              
Don"t stop, make it happen 
            
It"s got the best of me 
        
This curiosity 
          
Kills me every time 
 

   
Verse 
 

 [Em] [C] [Am] [G] [D] 
.   . 
 [Em] [C] [Am] [G] [D] 
.   . 
 

         
I"ll wait for you 
         
To ring my bell, 
       
I want you to 
         
So don"t be late 
                  
Quit playing games, don"t hesitate 
 

    
Bridge 
 

 [Am] [G] [C] [D] 
.  . 
 

                  
Cause now I"ve waited far too long 
              
You just can"t lead me on 
 

    
Chorus 
 

 [Em] [C] [Am] [D] 
. , , , , 
 [Em] [C] [Am] [G] [D] [Em] 
. , , , , , . 
 

                
Don"t just talk, make it happen 
              
Don"t make me wait for you 
            
Do what you came to do 
      
Keep me up 
              
Don"t stop, make it happen 
            
It"s got the best of me 
        
This curiosity 
          
Kills me every time 
 

  [Em] [Em] [Em] 
Ooh Oo h Ooh 
   
STOP 
 

  [Em] [Em] [Em] 
Ooh Oo h Ooh 
 

     
Bridge 2 
 

 [Am] [G] [Am] [G] [Am] [G] [C] [D] 
, , , , , , , , , 
 

                  
You know that I won"t do you wrong 
                  
This love I feel is far too strong 
                 
Cos now I"ve waited far too long 
              
You can"t just lead me on 
 

    
Chorus 
 

 [Em] [C] [Am] [D] 
. , , , , 
 [Em] [C] [Am] [G] [D] [Em] 
. , , , , , . 
 

                
Don"t just talk, make it happen 
              
Don"t make me wait for you 
            
Do what you came to do 
      
Keep me up 
              
Don"t stop, make it happen 
            
It"s got the best of me 
        
This curiosity 
          
Kills me every time 
 

    
Chorus 
 
. 
 [Em] [C] [Am] [D] 
. , , , , 
 [Em] [C] [Am] [G] [D] [Em] 
. , , , , , . 
 

                
Don"t just talk, make it happen 
              
Don"t make me wait for you 
            
Do what you came to do 
      
Keep me up 
              
Don"t stop, make it happen 
            
It"s got the best of me 
        
This curiosity 
          
Kills me every time 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com