highlight chords
capo at 3rd fret
#The song is really in key of E flat on the record (not C)
[C]. Martha my dear, though I [B7]spe nd [Em]my [Em7]days in [A]conver [D]sation please,
remember [G]me... [Fadd9]Martha, [G7]my lo ve,
[Fmaj7]. don't [G7]forget [Fmaj7]me, [G7]Martha my dea r.
VERSE 2
[Bm7]. Hold your head up, you silly girl,
[D]. look what you've done.
[A]. When [Asus4]you find yourself [A]in the thick of it,
[Asus4]. Help yourself [A]to a bit of [F#7]what [Bm7]is all a round you,
Silly girl.
VERSE 3
Take a [Bm7]good [E7]look a round you,
Take a [Bm7]go od look [E7]you're bound to see, [G]that you and me,
Were [G]meant to be.. for [Bm7]each ot her, ..silly [C]girl.
VERSE 4
[Bm7]. Hold your hand out, you silly girl,
[D]. see what you've done.
[A].. When [Asus4]you find yourself [A]in the thick of it,
[Asus4]. Help yourself [A]to a bit of [F#7]what [Bm7]is all a round you,
Silly [E]girl. [C] [G7] [C]
VERSE 5
[C]. Martha, my dear, you [B7]have [Em]always been [Em7]my [A]inspir ation
[D]. please,
be good to [G]me.
[Fadd9]. Martha [G7]my [Fmaj7]lo ve, [G7]don't [Fmaj7]forget m e, Martha, my de
CODA
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Martha My Dear

The Beatles
capo at 3rd fret
#The song is really in key of E flat on the record (not C)
[C]. Martha my dear, though I [B7]spe nd [Em]my [Em7]days in [A]conver [D]sation please,
remember [G]me... [Fadd9]Martha, [G7]my lo ve,
[Fmaj7]. don't [G7]forget [Fmaj7]me, [G7]Martha my dea r.
VERSE 2
[Bm7]. Hold your head up, you silly girl,
[D]. look what you've done.
[A]. When [Asus4]you find yourself [A]in the thick of it,
[Asus4]. Help yourself [A]to a bit of [F#7]what [Bm7]is all a round you,
Silly girl.
VERSE 3
Take a [Bm7]good [E7]look a round you,
Take a [Bm7]go od look [E7]you're bound to see, [G]that you and me,
Were [G]meant to be.. for [Bm7]each ot her, ..silly [C]girl.
VERSE 4
[Bm7]. Hold your hand out, you silly girl,
[D]. see what you've done.
[A].. When [Asus4]you find yourself [A]in the thick of it,
[Asus4]. Help yourself [A]to a bit of [F#7]what [Bm7]is all a round you,
Silly [E]girl. [C] [G7] [C]
VERSE 5
[C]. Martha, my dear, you [B7]have [Em]always been [Em7]my [A]inspir ation
[D]. please,
be good to [G]me.
[Fadd9]. Martha [G7]my [Fmaj7]lo ve, [G7]don't [Fmaj7]forget m e, Martha, my de
CODA

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com