Nắm Lấy Bàn Tay Em

≣≣
Đk
[D]Khó mư chơi nồi, [E]quây khòi kha cháp i sư chày
[A]*chá a àà*,
[D]khớ môn ba [E]nồi quây khòi uy tư mà [A]nấu chai,
[D]khó chai chơi [E]nồi... quấy khôi binh roan [C#m]bạt doanh
[F#m]phắn năn zinh [D]dầy, hạt min quá chay cũng sơ [E]cơ sục
[A]cơ thòòòò....
[A]1. Dệt chưa chụp mứa cơm [Bm]chớ chờm mơ cờm chớ sụp roái,
[E]chập bư mì sánh mì khóe mì khóa là [A]mấy blao blia
cớn bái...
[A]Dạt sơn chụp cớn cơm chớ.. [Bm]sụp ta cụp chớ tôm bái,
[E]Dạn sơn kịp báo hơn khoái củ [A]cháy, u quấy u bun ná náá
2. [A]Dào trơ trờ mứu co chớ cơ
[Bm]Trờ mưu hì tránh na cháy
[E]Dạo trơ chì dú cơ cháy to báy lơ pó sình [A]mày đi đí...
Quay lại đk
Danh sách hợp âm (Click để tắt)