1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhân danh

Cuộn trang

[Gm] Vì giữ mình tôi phải giết, phải giết Giết một người, giết một người [Cm] Xin nhân danh ngồi [Gm] dưới mặt trời Vì giữ mình tôi phải giết một người. [D] Vì gia đình tôi phải giết, phải giết Giết mười người, giết mười người [Gm] Xin nhân danh hạnh [D] phúc lạc loài Vì gia đình tôi phải [Dm] giết mười người. [Bb] Vì xóm làng tôi phải giết, phải giết Giết ngàn người, giết ngàn người ! Xin nhân danh ruộng [F7] đất hẹp hòi [Bb] Xin nhân danh ruộng [F7] đất hẹp hòi Giết ngàn [Bb] người. [Gm] Vì giống nòi, tôi giết, phải giết Giết vạn người, giết vạn người ! [Cm] Xin nhân danh Tổ [Gm] quốc đẹp ngời [Eb] Vì giống nòi, tôi phải giết vạn người. Giết triệu người, giết triệu người ! [Ab] Xin nhân danh giải [Eb] phóng loài người Vì lý tưởng tôi phải giết triệu người. [Cm] Vì nhân loại tôi phải giết, phải giết Giết trọn loài người, giết trọn loài người [D7] Xin nhân danh đường [G] lối hoà bình [D7] Xin nhân danh đường [G] lối hoà bình giết luôn tôi.

Video hướng dẫn