1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

No One Else

Cuộn trang

Rải Bass 3 21 3 Capo ngăn 1 [C]Tron bon i [G]kô tà xi [Am]the o nan tê [Em]tô. [F]..Kư ron xa ram [G]tô o pưn thê [C]chiô....[G]. [C]Xưn phưn ne xan [G]mưn ta [Am]tứt ha kê he [Em]chul. [F]Tram kô ma un [G]xa ram im ni [C]tà...[G]. Kư ron [Am]kư ten uy he [Em]so. Na ư [F]xim chang chưm i [C]ya. [F]On ma tưn a [Dm]pha tô chô ưn [G]tê. Xa rang i [C]ran kư ma rưn mốt he [G]tô. Mon kốt ê so i rot [Am]kê. Pa ra man pô a [Em]tô. Mô tưn kon [F]chul xu it so [G]so. Xa rang [Em]han xu it so [Am]so. [F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà. [C]Na the o [G]na tro ưm [Am]ka xưm ton li [Em]nưn. [F]..I ron xa rang [G]tô o xưn thê [C]chiô...[G]. [C]Môn re kam truo [G]tun ô [Am]len ki oc xôc [Em]ê [F]Tan ha na ê [G]xa rang im ni [C]ta...[G]. Kư ron [Am]kư ten uy he [Em]so. A phưn [F]nun mun chư mi [C]ya. [F]On ma tưn tra [Dm]mưn xu it nưn [G]tê. Xa rang i [C]ran kư ma rưn mốt he [G]tô. Mon kốt ê so i rot [Am]kê. Pa ra man pô a [Em]tô. Mô tưn kon [F]chul xu it so [G]so. Xa rang [Em]han xu it so [Am]so. [F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà. A mu kot [C]tô para chi a na [G]tô. Kư te ut o chun ta [Am]myon. Nan heng pôc han thên [Em]tê. Xa rang ưn [F]chu nưn ko ni [G]ka. Kư cho [F]chu nưn ko ni [Am]ka. [F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.

Video hướng dẫn