highlight chords
				                 
Intro 2x 
               

  D[C]hord-e-string--5--7-5-3-2--0-3-2-(3[D]string) 
** ... C - Cadd9 - G - D ** 
 

           
moving melody above: 
                                       
{xx0235}{xx0237}{xx0235}{xx0233}{xx0232}{xx0230}{xx0233}{xx0232}{x0023x}... 
 

    
VERS[E]1 
 

 [D] [Dsus4] [D]  [Asus4] [D]  
I once had A girl 
 [Asus4] [Dsus4] [D] [Asus4] [C]  [Cadd9] [G]  [D] 
or should I say she once had me 
 [D]  [Dsus4] [D] [Asus4] [D]   
she showed me her room, 
 [Asus4] [Dsus4] [D] [Asus4] [C] [Cadd9] [G] [D]  
is n"t it good Nor weg ian wood 
 

    
CHORUS 
   [Dm]                     [G]   
She asked me to stay and she told me to sit any where. 
  [Dm]                      [Em]   [A] 
So I looked around and I noticed there wasn"t a chair 
 

     
VERS[E]2 
 

 [D]             [D]  [C]  [Cadd9] [G]  [D]  
I sat on a rug, biding my time, drin king her wine 
 [D]                [Asus4] [C]  [Cadd9] [G] [D]  
We talked until two,and then she said it"s time for bed 
 

    
INTRO 
 

    
CHORUS 
 

  [Dm]                        [G]   
She told me she worked in the morning and started to laugh 
  [Dm]                         [Em] [A] 
I told her I didn"t and crawled off to sleep in the bath 
 

    
VERSE 
 

 [D]            [D]  [C]  [Cadd9] [G]  [D]   
And when I awoke, I was a lone this bird had flown 
 [D]             [Asus4] [C] [Cadd9] [G] [D]  
So, I lit a fire, isn"t it good Nor weg ian wood 
 

   
Intro 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Norwegian Wood - The Beatles

				                 
Intro 2x 
               

  D[C]hord-e-string--5--7-5-3-2--0-3-2-(3[D]string) 
** ... C - Cadd9 - G - D ** 
 

           
moving melody above: 
                                       
{xx0235}{xx0237}{xx0235}{xx0233}{xx0232}{xx0230}{xx0233}{xx0232}{x0023x}... 
 

    
VERS[E]1 
 

 [D] [Dsus4] [D]  [Asus4] [D]  
I once had A girl 
 [Asus4] [Dsus4] [D] [Asus4] [C]  [Cadd9] [G]  [D] 
or should I say she once had me 
 [D]  [Dsus4] [D] [Asus4] [D]   
she showed me her room, 
 [Asus4] [Dsus4] [D] [Asus4] [C] [Cadd9] [G] [D]  
is n"t it good Nor weg ian wood 
 

    
CHORUS 
   [Dm]                     [G]   
She asked me to stay and she told me to sit any where. 
  [Dm]                      [Em]   [A] 
So I looked around and I noticed there wasn"t a chair 
 

     
VERS[E]2 
 

 [D]             [D]  [C]  [Cadd9] [G]  [D]  
I sat on a rug, biding my time, drin king her wine 
 [D]                [Asus4] [C]  [Cadd9] [G] [D]  
We talked until two,and then she said it"s time for bed 
 

    
INTRO 
 

    
CHORUS 
 

  [Dm]                        [G]   
She told me she worked in the morning and started to laugh 
  [Dm]                         [Em] [A] 
I told her I didn"t and crawled off to sleep in the bath 
 

    
VERSE 
 

 [D]            [D]  [C]  [Cadd9] [G]  [D]   
And when I awoke, I was a lone this bird had flown 
 [D]             [Asus4] [C] [Cadd9] [G] [D]  
So, I lit a fire, isn"t it good Nor weg ian wood 
 

   
Intro 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com