highlight chords
				                
CAPO 1 
 

 [C]    [Cadd9] [C]  [Cadd9] [C] [Cadd9]   [C]     
Recently ive been , hopelessly reaching 
 [G]      [F]     [C]   [Cadd9]   [C]    [Cadd9] 
out for this girl, whos outta this world , believe me. 
 [C]  [Cadd9] [C]      [Cadd9] [C]    [Cadd9]   [C]     
She"s got a boyfriend , he drives me round the bend, 
 [G]    [F]    [C]   [Cadd9] [C]     [Cadd9] 
Cos hes 23, he"s in the marines , he"d kill me. 
 [F]   [C]    [F] [C]       [Dm]         [G]   
So many nights now , i find myself thinking about her now. 


    
CHORUS 
 

 [C]          [E]        
Cos Obviously, she"s outta my league 
    [F]          [D]              
But how can i win she keeps dragging me in, and i know i 
 [F]     [G]       [C]    [E]    
never will be good enough for her, no no. 
 [F]     [Fm] [C]  [Cadd9] [C]   [Cadd9] 
never will be good enough for her 
 

 [C]  [Cadd9] [C]  [Cadd9] [C]   [Cadd9]  [C]   [Cadd9]    
Gotta escape now , get on a plane now, ooo yeah 
 [G]     [F]     [C]   [Cadd9] [C]    [Cadd9]  
Off to L.A. and thats where i"ll stay for 2 years 
 [F]   [C]     [F]   [C]      [Dm]    [G]       
Put it behind me , and go to a place where she cant find me. 
 

    
CHORUS 
 

   [C]        [E]        
Cos Obviously, shes outta my league 
   [F]             [D]             
I"m wasting my time cos she"ll never be mine and i no i 
 [F]     [G]    [C]     [E]      
never will be good enough for her, no no. 
 [F]     [Fm]    [C]     [E]  
never will be good enough for her. 
 [E]     [F]       [C]       [Am]       
She"s outta my hands, and i"ll never know where i stand, 
   [D]   [Fm]  [C]        
cos im not , good enough for her. 
 [G]      [C]     
(Good enough for her) 
 [C]    [F]      [C]     
Enough, enough enough for her. 
 [G]      [F]       [C]        
(Good enough for her) Good enough for her. 
  [C]        [E]        
Cos Obviously, shes outta my league 
      [F]          [D]             
I"m wasting my time cos she"ll never be mine and i know i 
 [F]     [G]        [C]    
Never will be good enough for her. 
  [C]        [E]         
Cos Obviously, shes outta my league 
     [F]          [D]              
But how can i win she keeps dragging me in and i know i 
 [F]       [G]       [C]   
Never will be good enough for her. 
   [C]        [E]        
Cos Obviously, shes outta my league 
      [F]          [D]             
I"m wasting my time cos she"ll never be mine and i know i 
 [F]     [G]    [C]            
Never will be good enough for her, no no. 
                  
Never will be good enough for her. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Obviously - Mcfly

				                
CAPO 1 
 

 [C]    [Cadd9] [C]  [Cadd9] [C] [Cadd9]   [C]     
Recently ive been , hopelessly reaching 
 [G]      [F]     [C]   [Cadd9]   [C]    [Cadd9] 
out for this girl, whos outta this world , believe me. 
 [C]  [Cadd9] [C]      [Cadd9] [C]    [Cadd9]   [C]     
She"s got a boyfriend , he drives me round the bend, 
 [G]    [F]    [C]   [Cadd9] [C]     [Cadd9] 
Cos hes 23, he"s in the marines , he"d kill me. 
 [F]   [C]    [F] [C]       [Dm]         [G]   
So many nights now , i find myself thinking about her now. 


    
CHORUS 
 

 [C]          [E]        
Cos Obviously, she"s outta my league 
    [F]          [D]              
But how can i win she keeps dragging me in, and i know i 
 [F]     [G]       [C]    [E]    
never will be good enough for her, no no. 
 [F]     [Fm] [C]  [Cadd9] [C]   [Cadd9] 
never will be good enough for her 
 

 [C]  [Cadd9] [C]  [Cadd9] [C]   [Cadd9]  [C]   [Cadd9]    
Gotta escape now , get on a plane now, ooo yeah 
 [G]     [F]     [C]   [Cadd9] [C]    [Cadd9]  
Off to L.A. and thats where i"ll stay for 2 years 
 [F]   [C]     [F]   [C]      [Dm]    [G]       
Put it behind me , and go to a place where she cant find me. 
 

    
CHORUS 
 

   [C]        [E]        
Cos Obviously, shes outta my league 
   [F]             [D]             
I"m wasting my time cos she"ll never be mine and i no i 
 [F]     [G]    [C]     [E]      
never will be good enough for her, no no. 
 [F]     [Fm]    [C]     [E]  
never will be good enough for her. 
 [E]     [F]       [C]       [Am]       
She"s outta my hands, and i"ll never know where i stand, 
   [D]   [Fm]  [C]        
cos im not , good enough for her. 
 [G]      [C]     
(Good enough for her) 
 [C]    [F]      [C]     
Enough, enough enough for her. 
 [G]      [F]       [C]        
(Good enough for her) Good enough for her. 
  [C]        [E]        
Cos Obviously, shes outta my league 
      [F]          [D]             
I"m wasting my time cos she"ll never be mine and i know i 
 [F]     [G]        [C]    
Never will be good enough for her. 
  [C]        [E]         
Cos Obviously, shes outta my league 
     [F]          [D]              
But how can i win she keeps dragging me in and i know i 
 [F]       [G]       [C]   
Never will be good enough for her. 
   [C]        [E]        
Cos Obviously, shes outta my league 
      [F]          [D]             
I"m wasting my time cos she"ll never be mine and i know i 
 [F]     [G]    [C]            
Never will be good enough for her, no no. 
                  
Never will be good enough for her. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com