highlight chords
				                  [G]          
When I was just a little girl, 
      [Am]           
I asked my mother, what will I be? 
     [D]            
Will I be pretty, will I be rich? 
 [D7]     [G]      [G7] 
Here"s what she said to me. 
 

     
CHORUS: 
   [G7]     [C]           [G]  
Que Sera, Sera, whatever will be, will be. 
   [D]      [D7]       [G]         [D]
The future"s not ours, to see. Que Sera, Ser..a. 
     [D7]    [G]  
What will be, will be. 
 

   
#2. 
                  
When I was just a child in school, 
                    
I asked my teacher, what should I try? 
                        
Should I paint pictures? Should I sing songs? 
             
This was her re..ply... 
 

     
CHORUS: 
 

   
#3. 
                 
When I grew up and fell in love, 
                    
I asked my sweetheart what lies ahead? 
                    
Will we have rainbows, day after day? 
                 
Here"s what my sweetheart said. 
 

     
CHORUS: 
 

   
#4. 
                
Now I have children of my own, 
                    
They ask their mother, what will I be? 
                   
Will I be handsome? will I be rich? 
             
I tell them tender..ly. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Que sera sera

				                  [G]          
When I was just a little girl, 
      [Am]           
I asked my mother, what will I be? 
     [D]            
Will I be pretty, will I be rich? 
 [D7]     [G]      [G7] 
Here"s what she said to me. 
 

     
CHORUS: 
   [G7]     [C]           [G]  
Que Sera, Sera, whatever will be, will be. 
   [D]      [D7]       [G]         [D]
The future"s not ours, to see. Que Sera, Ser..a. 
     [D7]    [G]  
What will be, will be. 
 

   
#2. 
                  
When I was just a child in school, 
                    
I asked my teacher, what should I try? 
                        
Should I paint pictures? Should I sing songs? 
             
This was her re..ply... 
 

     
CHORUS: 
 

   
#3. 
                 
When I grew up and fell in love, 
                    
I asked my sweetheart what lies ahead? 
                    
Will we have rainbows, day after day? 
                 
Here"s what my sweetheart said. 
 

     
CHORUS: 
 

   
#4. 
                
Now I have children of my own, 
                    
They ask their mother, what will I be? 
                   
Will I be handsome? will I be rich? 
             
I tell them tender..ly. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com