highlight chords
				             

 [E]     [A]  
S o here we s tand 
 [A]         
I n our secret place 
       [D]      
With a sound of the crowd 
    [E]  
So far away 
 [E]       [A]   
A nd you take my hand 
 [A]           
A nd it feels like home 
 [A]      [D]  
W e both unders tand 
 [D]      [E]   
I t"s where we belong 
 

    
Bridge: 
 

 [E]     [D]  
S o how do I say? 
 [D]      [E]  
D o I say good bye? 
 [E]        [D]   
W e both have our dreams 
 [D]      [E]  
W e both wanna fly 
 [E]       [A]   
S o let"s take to night 
 [A]      [E]   
T o carry us th rough 
 [E]     [A]   
T he lonely times 
 

    
Chorus: 
 

 [E]        [D]  
I" ll always look b ack 
 [D]     [G]  
A s I walk a way 
 [G]     
T his memory 
  [D]       [A]  
Wil l last for eter nity 
 [A]       [D]   
A nd all of our tears 
 [D]         [G]  
W ill be lost in the rain 
  [G]         [D]  
When I"ve found my way back 
 [D]    [G]    [D] 
T o your a rms agai n 
 [D]    [G]   [D] 
B ut until that da y 
 [D]      [G] 
Y ou know you a re 
 [G]        [D]   [G]    [D]  [A]  
T he queen of my he art (Q ueen of my he art) 
 

 [E]       [A]   
S o let"s take t onight 
 [A]        
A nd never let go 
 [A]         [D]   
W hile dancing we"ll kiss 
       [E]     
Like there"s n o tomorrow 
 [E]          [A]  
A s the stars sparkle d own 
 [A]         
L ike a diamond ring 
 [A]         [D]   
I "ll treasure this m oment 
 [D]      [E]  
T ill we meet a gain 
 

     
Bridge 2: 
 

 [E]        [D]  
B ut no matter how far 
 [D]     [E]  
A way you may be 
 [E]         [D]  
I" ll just close my e yes 
 [A]         [E]  
A nd you"re in my dr eams 
 [E]        [A]  
A nd there you wil l be 
 [D]     [A] 
U ntil we me et 
 

           
{Repeat chorus twice} 
 

 [E]       [D]   
I" ll always look back 
 [D]     [G] 
A s I walk aw ay 
 [G]     
T his memory 
   [D]      [A]  
Will last for eter nity 
 [A]       [D]   
A nd all of our tears 
  [D]        [G]  
Will be lost in the rain 
  [G]         [D]  
When I"ve found my way back 
 [D]    [G]   [D] 
To your ar ms agai n 
 [D]    [G]  [D] 
Bu t until t hat d ay 
  [D]     [G] 
You know you a re 
  [G]       [D]  
The queen of my h eart 
 

 [D]  [G] 
O h ye ah 
    [G]  
You"re the 
  [G]     [D]  
Que en of my h eart 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Queen Of My Heart - Westlife

				             

 [E]     [A]  
S o here we s tand 
 [A]         
I n our secret place 
       [D]      
With a sound of the crowd 
    [E]  
So far away 
 [E]       [A]   
A nd you take my hand 
 [A]           
A nd it feels like home 
 [A]      [D]  
W e both unders tand 
 [D]      [E]   
I t"s where we belong 
 

    
Bridge: 
 

 [E]     [D]  
S o how do I say? 
 [D]      [E]  
D o I say good bye? 
 [E]        [D]   
W e both have our dreams 
 [D]      [E]  
W e both wanna fly 
 [E]       [A]   
S o let"s take to night 
 [A]      [E]   
T o carry us th rough 
 [E]     [A]   
T he lonely times 
 

    
Chorus: 
 

 [E]        [D]  
I" ll always look b ack 
 [D]     [G]  
A s I walk a way 
 [G]     
T his memory 
  [D]       [A]  
Wil l last for eter nity 
 [A]       [D]   
A nd all of our tears 
 [D]         [G]  
W ill be lost in the rain 
  [G]         [D]  
When I"ve found my way back 
 [D]    [G]    [D] 
T o your a rms agai n 
 [D]    [G]   [D] 
B ut until that da y 
 [D]      [G] 
Y ou know you a re 
 [G]        [D]   [G]    [D]  [A]  
T he queen of my he art (Q ueen of my he art) 
 

 [E]       [A]   
S o let"s take t onight 
 [A]        
A nd never let go 
 [A]         [D]   
W hile dancing we"ll kiss 
       [E]     
Like there"s n o tomorrow 
 [E]          [A]  
A s the stars sparkle d own 
 [A]         
L ike a diamond ring 
 [A]         [D]   
I "ll treasure this m oment 
 [D]      [E]  
T ill we meet a gain 
 

     
Bridge 2: 
 

 [E]        [D]  
B ut no matter how far 
 [D]     [E]  
A way you may be 
 [E]         [D]  
I" ll just close my e yes 
 [A]         [E]  
A nd you"re in my dr eams 
 [E]        [A]  
A nd there you wil l be 
 [D]     [A] 
U ntil we me et 
 

           
{Repeat chorus twice} 
 

 [E]       [D]   
I" ll always look back 
 [D]     [G] 
A s I walk aw ay 
 [G]     
T his memory 
   [D]      [A]  
Will last for eter nity 
 [A]       [D]   
A nd all of our tears 
  [D]        [G]  
Will be lost in the rain 
  [G]         [D]  
When I"ve found my way back 
 [D]    [G]   [D] 
To your ar ms agai n 
 [D]    [G]  [D] 
Bu t until t hat d ay 
  [D]     [G] 
You know you a re 
  [G]       [D]  
The queen of my h eart 
 

 [D]  [G] 
O h ye ah 
    [G]  
You"re the 
  [G]     [D]  
Que en of my h eart 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com