highlight chords
				                      
(Capo on 2nd fret) 
 

       
Intro: F C F 
 

 [C]                
H ard to find a way to get through 
 [F]       
I t"s a tragedy 
 [C]               
P ulling at me like the stars do 
 [F]         
Y ou"re like gravity 
 [Dm]   [F]     [G]  
E ven if the wind bl ows 
 [Dm]    [F]      [G]  
I t makes it hard to bel ieve 
 

     [C]    
How ya go nna love 
     [Am]         
How ya go nna feel 
      [Dm]        
How you gonn a live your life 
      [F]   [G]      
like the dre am you have is real 
        [C]    
And If you lost your way 
      [Am]    
I will keep you safe 
        [Dm]         
We"ll open up al l the world inside 
     [F]     [G]    
I see it come alive tonight 
    [Dm]  [C]  [F]  
I will keep you s afe 
 

 [C]             
D oesn"t even matter to you 
 [F]          
T o see what I can see 
 [C]                   
I "m crawling on the floor to reach you 
 [F]          
I "m a wreck you see 
 [Dm]              
W hen you"re far from home now 
 [Dm]           
M akes it hard to believe 
 

     [C]      
So how ya gonna love 
    [Am]        
How ya gonna feel 
    [Dm]          
How you gonna live your life 
       [F]    [G]     
like the dream you hav e is real 
        [C]     
And If you lost your way 
      [Am]    
I will keep you safe 
         [Dm]        
We"ll open up all the world inside 
      [F]    [G]    
I see it com e alive tonight 
    [Dm]    [C]  
I will keep you safe 
 

 [Dm] [F]  [C]   [F] 
We al l fa ll dow n 
                 
We all feel down 
 [Dm]               
C us rainy days and summer highs 
 [F]                   
T he more we pray the more we feel alive 
 

         
How ya gonna love 
             
How ya gonna feel 
               
How you gonna live your life 
                
like the dream you have is real 
 

         
How ya gonna love 
           
How ya gonna feel 
               
How you gonna live your life 
                
like the dream you have is real 
             
And If you lost your way 
           
I will keep you safe 
                  
We"ll open up all the world inside 
              
I see it come alive tonight 
           
I will keep you safe 
             
Well I will keep you safe 
          
I will keep you safe 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Safe - Westlife

				                      
(Capo on 2nd fret) 
 

       
Intro: F C F 
 

 [C]                
H ard to find a way to get through 
 [F]       
I t"s a tragedy 
 [C]               
P ulling at me like the stars do 
 [F]         
Y ou"re like gravity 
 [Dm]   [F]     [G]  
E ven if the wind bl ows 
 [Dm]    [F]      [G]  
I t makes it hard to bel ieve 
 

     [C]    
How ya go nna love 
     [Am]         
How ya go nna feel 
      [Dm]        
How you gonn a live your life 
      [F]   [G]      
like the dre am you have is real 
        [C]    
And If you lost your way 
      [Am]    
I will keep you safe 
        [Dm]         
We"ll open up al l the world inside 
     [F]     [G]    
I see it come alive tonight 
    [Dm]  [C]  [F]  
I will keep you s afe 
 

 [C]             
D oesn"t even matter to you 
 [F]          
T o see what I can see 
 [C]                   
I "m crawling on the floor to reach you 
 [F]          
I "m a wreck you see 
 [Dm]              
W hen you"re far from home now 
 [Dm]           
M akes it hard to believe 
 

     [C]      
So how ya gonna love 
    [Am]        
How ya gonna feel 
    [Dm]          
How you gonna live your life 
       [F]    [G]     
like the dream you hav e is real 
        [C]     
And If you lost your way 
      [Am]    
I will keep you safe 
         [Dm]        
We"ll open up all the world inside 
      [F]    [G]    
I see it com e alive tonight 
    [Dm]    [C]  
I will keep you safe 
 

 [Dm] [F]  [C]   [F] 
We al l fa ll dow n 
                 
We all feel down 
 [Dm]               
C us rainy days and summer highs 
 [F]                   
T he more we pray the more we feel alive 
 

         
How ya gonna love 
             
How ya gonna feel 
               
How you gonna live your life 
                
like the dream you have is real 
 

         
How ya gonna love 
           
How ya gonna feel 
               
How you gonna live your life 
                
like the dream you have is real 
             
And If you lost your way 
           
I will keep you safe 
                  
We"ll open up all the world inside 
              
I see it come alive tonight 
           
I will keep you safe 
             
Well I will keep you safe 
          
I will keep you safe 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com