highlight chords
				              
#1. 
 

 [A]       [D]     [A]     [A]      [D]      [A]  
M y love don"t g ive me pres ents....I know that sh e"s no peasa nt, 
 [D]                         
o nly ever has to give me love forever and forever, 
 [A]        [D]     [A]  
m y love don"t giv e me prese nts. 
 [E]              
T urn me on when I get lonely 
 [D]       [A]     [D]        [A]      [E]  
pe ople tell me th at she"s on ly, foolin"...I know she isn "t. 


   
#2. 
 

                             
She don"t give boys the eye....she hates to see me cry. 
                               
She is happy just to hear me say that I will never leave her, 
               
she don"t give boys the eye. 
                
She will never make me jealous, 
                              
gives me all her time as well as lovin", don"t ask me why. 
 

    
CHORUS: 
 

 [C#m]         [F#]   
Sh e"s a woman who under stands, 
  [C#m]     [D]      [E]  
she "s a woman wh o loves her m an. 
 

  
#3. 
 

                                
My love don"t give me presents....I know that she"s no peasant, 
                          
only ever has to give me love forever and forever, 
                
my love don"t give me presents. 
               
Turn me on when I get lonely 
                              
people tell me that she"s only, foolin"...I know she isn"t. 
 

       
(INTERLUDE:) 
 

    
CHORUS: 
 

                
She"s a woman who understands, 
                 
she"s a woman who loves her man. 
 

  
#4. 
 

                                
My love don"t give me presents....I know that she"s no peasant, 
                          
only ever has to give me love forever and forever, 
                
my love don"t give me presents. 
               
Turn me on when I get lonely 
                              
people tell me that she"s only, foolin"...I know she isn"t. 
 

    
OUTRO: 
 

   [A]     [D]   [A]     
She"s a woman... ..she" s a woman 
                
she"s a woman.....she"s a woman 
                    
she"s a woman.....she"s a woman.(Fade.) 
 

                
A sixties smash from Kraziekhat 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

She"s a woman - The Beatles

				              
#1. 
 

 [A]       [D]     [A]     [A]      [D]      [A]  
M y love don"t g ive me pres ents....I know that sh e"s no peasa nt, 
 [D]                         
o nly ever has to give me love forever and forever, 
 [A]        [D]     [A]  
m y love don"t giv e me prese nts. 
 [E]              
T urn me on when I get lonely 
 [D]       [A]     [D]        [A]      [E]  
pe ople tell me th at she"s on ly, foolin"...I know she isn "t. 


   
#2. 
 

                             
She don"t give boys the eye....she hates to see me cry. 
                               
She is happy just to hear me say that I will never leave her, 
               
she don"t give boys the eye. 
                
She will never make me jealous, 
                              
gives me all her time as well as lovin", don"t ask me why. 
 

    
CHORUS: 
 

 [C#m]         [F#]   
Sh e"s a woman who under stands, 
  [C#m]     [D]      [E]  
she "s a woman wh o loves her m an. 
 

  
#3. 
 

                                
My love don"t give me presents....I know that she"s no peasant, 
                          
only ever has to give me love forever and forever, 
                
my love don"t give me presents. 
               
Turn me on when I get lonely 
                              
people tell me that she"s only, foolin"...I know she isn"t. 
 

       
(INTERLUDE:) 
 

    
CHORUS: 
 

                
She"s a woman who understands, 
                 
she"s a woman who loves her man. 
 

  
#4. 
 

                                
My love don"t give me presents....I know that she"s no peasant, 
                          
only ever has to give me love forever and forever, 
                
my love don"t give me presents. 
               
Turn me on when I get lonely 
                              
people tell me that she"s only, foolin"...I know she isn"t. 
 

    
OUTRO: 
 

   [A]     [D]   [A]     
She"s a woman... ..she" s a woman 
                
she"s a woman.....she"s a woman 
                    
she"s a woman.....she"s a woman.(Fade.) 
 

                
A sixties smash from Kraziekhat 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com