1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sức mấy mà buồn

Cuộn trang

Sức mấy mà [G] buồn, buồn [D7] ơi bỏ đi [G] Tám Sức mấy mà buồn, vào [D7] ngay đảng hết [G] buồn Sức mấy mà buồn, buồn [D7] Giao Chỉ không [G] lớn Sức mấy mà buồn, chịu [D7] chơi cả với [G] buồn. Sức mấy mà [G] buồn, buồn [D7] ơi bỏ đi [G] Tám Sức mấy mà buồn, vào [D7] ngay đảng hết [G] buồn Sức mấy mà buồn, buồn [D7] Giao Chỉ không [G] lớn Sức mấy mà buồn, chịu [D7] chơi cả với [G] buồn. Tôi [G] buồn vì nó đã bỏ tôi Tôi [D7] buồn vì nó đã đi [G] rồi [G7] Tôi [C] buồn nhưng nó vẫn thảnh [Am] thơi Tôi [D] buồn một lúc sẽ tức [D7] cười. Sức mấy mà [G] buồn, buồn [D7] ơi bỏ đi [G] Tám Sức mấy mà buồn, vào [D7] ngay đảng hết [G] buồn Sức mấy mà buồn, buồn [D7] Giao Chỉ không [G] lớn Sức mấy mà buồn, chịu [D7] chơi cả với [G] buồn. Tôi [G] buồn vì tích hát, chuyện phim Tôi [D7] buồn vì những cái hão [G] huyền [G7] Tôi [C] buồn không có cớ là [Am] điên Không [D] buồn lại rước lấy cái [D7] phiền. Sức mấy mà [G] buồn, buồn [D7] ơi bỏ đi [G] Tám Sức mấy mà buồn, vào [D7] ngay đảng hết [G] buồn Sức mấy mà buồn, buồn [D7] Giao Chỉ không [G] lớn Sức mấy mà buồn, chịu [D7] chơi cả với [G] buồn. Tôi [G] buồn vì đấm đá mọi nơi Tôi [D7] buồn vì chém giết tơi [G] bời [G7] Tôi [C] buồn vì đất nước tả [Am] tơi Biết [D] rồi khổ lắm cứ nói [D7] hoài. Sức mấy mà [G] buồn, buồn [D7] ơi bỏ đi [G] Tám Sức mấy mà buồn, vào [D7] ngay đảng hết [G] buồn Sức mấy mà buồn, buồn [D7] Giao Chỉ không [G] lớn Sức mấy mà buồn, chịu [D7] chơi cả với [G] buồn. Không [G] buồn thì đã có làm sao Không [D7] buồn là sẽ hết đau [G] đầu [G7] Không [C] buồn đi đấu hót cùng [Am] nhau Yêu [D] đời bằng bất cứ giá [D7] nào. Sức mấy mà [G] buồn, buồn [D7] ơi bỏ đi [G] Tám Sức mấy mà buồn, vào [D7] ngay đảng hết [G] buồn Sức mấy mà buồn, buồn [D7] Giao Chỉ không [G] lớn Sức mấy mà buồn, chịu [D7] chơi cả với [G] buồn. Sức mấy mà [G] buồn, cười [D7] lên để tranh [G] đấu Sức mấy mà buồn vượt [D7] ra khỏi cái [G] sầu Sức mấy mà buồn niềm [D7] vui ở ta [G] đến Sức mấy mà buồn phải [D7] vui để sống [G] còn Sức mấy mà [G] buồn, cười [D7] lên để tranh [G] đấu Sức mấy mà buồn vượt [D7] ra khỏi cái [G] sầu Sức mấy mà buồn niềm [D7] vui ở ta [G] đến Sức mấy mà buồn phải [D7] vui để sống [G] còn Sức mấy mà [G] buồn, buồn [D7] ơi bỏ đi [G] Tám Sức mấy mà buồn, vào [D7] ngay đảng hết [G] buồn Sức mấy mà buồn, buồn [D7] Giao Chỉ không [G] lớn Sức mấy mà buồn, chịu [D7] chơi cả với [G] buồn.

Video hướng dẫn