1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sun king - The Beatles

Cuộn trang

[A] [E] 2x [E] [A] A6 . . . [Amaj7] E [A] [E] A6 . . . [Amaj7] E [A] [E] A6 . . . [Amaj7] E [A] [E] [Dm] ahh h [C] [Em] [Gm] [A] H ere com es the sun kin g [C] [Em] [Gm] [A] H ere co mes the s un k ing [F] [D] [F] [D] E verybody"s laugh ing, Every body"s hap py [C] [Em] [Gm] [F] H ere comes the su n ki ng [A] [E] 2x

Video hướng dẫn