highlight chords
				                     
Kẹp capo ngăn 4 
 

 [C]                 
I know you"re somewhere out there 
 [E7]         
Somewhere far away 
 [Am]       [G] 
I want you back 
 [F]        
I want you back 
 

 [C]              
My neighbors think I"m crazy 
    [E7]         
But the y don"t understand 
     [Am]    [G] 
You"re a ll I have 
     [F]     
You"re a ll I have 
 [Dm]           
A t night when the stars 
  [G]       
li ght up my room 
 [Dm]     [G] 
I sit by myse lf 
 

         [F] [Am] 
Talking to the Mo on 
         [Am] 
Try to get to You 
   [F]       
In ho pes you"re on 
    [G]    
the ot her side 
 [Am]   [G]    [Am] 
T alking t o me too 
       [F] 
Or am I a fo ol 
       [G] 
who sits alo ne 
         [Am] [G] 
Talking to the m oon 
 

 [D]            
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 

 [C]              
I"m feeling like I"m famous 
    [E7]      
The tal k of the town 
       [Am]    
They say I"ve gone mad 
 [G]  
Yeah 
 [F]       
I"ve gone mad 
 [C]                
But they don"t know what I know 
     [E7]         
Cause whe n the Sun goes down 
        [Am]    
Someone"s talk ing back 
 [G]  
Yeah 
      [F]     
They"re tal king back 
 

 [Dm]           
At night when the stars 
 [G]        
light up my room 
  [Dm]     [G] 
I s it by mysel f 
 

         [F] [Am] 
Talking to the Mo on 
         [Am] 
Try to get to You 
   [F]       
In ho pes you"re on 
    [G]    
the ot her side 
 [Am]    [G]   [Am] 
Talking to me too 
        [F] 
Or am I a fool 
       [G] 
who sits alo ne 
         [Am] [G] 
Talking to the mo on 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Talking to the moon

				                     
Kẹp capo ngăn 4 
 

 [C]                 
I know you"re somewhere out there 
 [E7]         
Somewhere far away 
 [Am]       [G] 
I want you back 
 [F]        
I want you back 
 

 [C]              
My neighbors think I"m crazy 
    [E7]         
But the y don"t understand 
     [Am]    [G] 
You"re a ll I have 
     [F]     
You"re a ll I have 
 [Dm]           
A t night when the stars 
  [G]       
li ght up my room 
 [Dm]     [G] 
I sit by myse lf 
 

         [F] [Am] 
Talking to the Mo on 
         [Am] 
Try to get to You 
   [F]       
In ho pes you"re on 
    [G]    
the ot her side 
 [Am]   [G]    [Am] 
T alking t o me too 
       [F] 
Or am I a fo ol 
       [G] 
who sits alo ne 
         [Am] [G] 
Talking to the m oon 
 

 [D]            
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 

 [C]              
I"m feeling like I"m famous 
    [E7]      
The tal k of the town 
       [Am]    
They say I"ve gone mad 
 [G]  
Yeah 
 [F]       
I"ve gone mad 
 [C]                
But they don"t know what I know 
     [E7]         
Cause whe n the Sun goes down 
        [Am]    
Someone"s talk ing back 
 [G]  
Yeah 
      [F]     
They"re tal king back 
 

 [Dm]           
At night when the stars 
 [G]        
light up my room 
  [Dm]     [G] 
I s it by mysel f 
 

         [F] [Am] 
Talking to the Mo on 
         [Am] 
Try to get to You 
   [F]       
In ho pes you"re on 
    [G]    
the ot her side 
 [Am]    [G]   [Am] 
Talking to me too 
        [F] 
Or am I a fool 
       [G] 
who sits alo ne 
         [Am] [G] 
Talking to the mo on 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com