highlight chords
				             [C]          
 
           
Ngày qua tan sớm, tan 
         [G/B]  
 
             
Tan chờ hè nắng đến, đậu 
 [Am]     [D7sus4] 
 
             
Tan trò đất nên thơ thẩn 
 [Am]    [D7sus4] 
 
            
Tan vì thơ rê hát rê hát 
 [F]             [G]  
 
              
Tan trong mơ mơn man mờ tan 
 

           
Ngày qua tan sớm, tan 
             
Tan trong giấc tôi mơ, ơi 
             
Tan trò mơ man mác mờ man 
            
Tan vì hoa nói khẽ, khẽ 
          
Tan la la la, là lá 
           
Ngày qua tan sớm, tan 
            
Tan trò so sao sáng, sẽ 
          
Tan về bao ngơ, đợi 
           
Tan lòng tôi tan tác 
               
Tan trong mơ mơn man, mơ tan 
 

                       
Ngày qua tan sớm, tan cho mơ man mác mơn man 
           
Tan cho mơ mơ man man 
                      
Ngày qua tan sớm, tan cho mơ man man mơ tan 
 

 [D7sus4]                 [G] 
 
                       
Lòng tôi tan tác, tan trong mơ mơn man mờ tan 
[C]  

    
Tả tơi. 
 

[C] 

            
Ngày qua tan sớm tan... 
 

        
G/B: x-2-0-0-3-3 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tan tan tan - M4U

				             [C]          
 
           
Ngày qua tan sớm, tan 
         [G/B]  
 
             
Tan chờ hè nắng đến, đậu 
 [Am]     [D7sus4] 
 
             
Tan trò đất nên thơ thẩn 
 [Am]    [D7sus4] 
 
            
Tan vì thơ rê hát rê hát 
 [F]             [G]  
 
              
Tan trong mơ mơn man mờ tan 
 

           
Ngày qua tan sớm, tan 
             
Tan trong giấc tôi mơ, ơi 
             
Tan trò mơ man mác mờ man 
            
Tan vì hoa nói khẽ, khẽ 
          
Tan la la la, là lá 
           
Ngày qua tan sớm, tan 
            
Tan trò so sao sáng, sẽ 
          
Tan về bao ngơ, đợi 
           
Tan lòng tôi tan tác 
               
Tan trong mơ mơn man, mơ tan 
 

                       
Ngày qua tan sớm, tan cho mơ man mác mơn man 
           
Tan cho mơ mơ man man 
                      
Ngày qua tan sớm, tan cho mơ man man mơ tan 
 

 [D7sus4]                 [G] 
 
                       
Lòng tôi tan tác, tan trong mơ mơn man mờ tan 
[C]  

    
Tả tơi. 
 

[C] 

            
Ngày qua tan sớm tan... 
 

        
G/B: x-2-0-0-3-3 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com