highlight chords
				                            
Let me tell you how it will be 
                   
There"s one for you, nineteen for me 
                     
Cos I"m the taxman, yeah, I"m the taxman 
                   
Should five per cent appear too small 
                
Be thankful I don"t take it all 
                    
Cos I"m the taxman, yeah I"m the taxman 
                    
If you drive a car, I"ll tax the street 
                   
If you try to sit, I"ll tax your seat 
                   
If you get too cold I"ll tax the heat 
                    
If you take a walk, I"ll tax your feet 
    
Taxman! 
                    
Cos I"m the taxman, yeah I"m the taxman 
                         
Don"t ask me what I want it for (Aahh Mr. Wilson) 
                          
If you don"t want to pay some more (Aahh Mr. Heath) 
                     
Cos I"m the taxman, yeah, I"m the taxman 
                
Now my advice for those who die 
                 
Declare the pennies on your eyes 
                     
Cos I"m the taxman, yeah, I"m the taxman 
                   
And you"re working for no one but me 
    
Taxman! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Taxman - The Beatles

				                            
Let me tell you how it will be 
                   
There"s one for you, nineteen for me 
                     
Cos I"m the taxman, yeah, I"m the taxman 
                   
Should five per cent appear too small 
                
Be thankful I don"t take it all 
                    
Cos I"m the taxman, yeah I"m the taxman 
                    
If you drive a car, I"ll tax the street 
                   
If you try to sit, I"ll tax your seat 
                   
If you get too cold I"ll tax the heat 
                    
If you take a walk, I"ll tax your feet 
    
Taxman! 
                    
Cos I"m the taxman, yeah I"m the taxman 
                         
Don"t ask me what I want it for (Aahh Mr. Wilson) 
                          
If you don"t want to pay some more (Aahh Mr. Heath) 
                     
Cos I"m the taxman, yeah, I"m the taxman 
                
Now my advice for those who die 
                 
Declare the pennies on your eyes 
                     
Cos I"m the taxman, yeah, I"m the taxman 
                   
And you"re working for no one but me 
    
Taxman! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com