1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên thu (Võ Tắc Thiên OST)

Cuộn trang

[Am] Zhè yī shì Bēi [Em]xǐ jiāo jí ài hèn chéng chī Hé jù [G] miàn qián gōng guò [C] shì Jiāng shān [Am] yú huǒ wǎn [Em] yuē Duì jiǔ [Am] dāng gē jué bié [F] Qiān qiū rú mèng huí shǒu [C] shí [E7] Yǐ zǒu [Am] yuǎn Guò wǎng [Am] tóng jìng zhào bù [G] chū Chūn jiāng [Em] huā yuè lóu tái [Am] kōng Dāng nián [F] míng yuè jīn hé [G] chù Huàn qǐ piān [C] piān jīng hóng Lì shǐ [Am] de tiān [G] kōng Liú bù zhù [Em] hán yǔ yè lái [Am] fēng [F] Suì yuè cāng qǐ yī fān fān [G] jiù mèng Céng jīng [Am] shì qiān bēi bù [G] zuì Bù kè [Em] yī shì de jiāo [Am] zòng Dōu bèi [F] tán zhǐ yī huī [G] Xiāo sàn chéng huī [C] hòu kōng kōng Céng jīng [Am] nián shào yīng [G] zī Yù qióng [Em] qiān lǐ de xīn [Am] dòng Bèi suí [F] shǒu yī rēng Cōng [G] cōng bèi chén [Am] fēng Bèi suí [F] shǒu yī rēng Cōng [G] cōng bèi chén [Am] fēng

Video hướng dẫn