highlight chords
				             

  [A]   [Em]  [Am] [Em]  [Am]       [Em]  [Am]    
1. Y ou sa y yo u wi ll lo ve me,  if I  ha ve to go. 
                             
2. You say you"ll be mine girl, "till the end of time. 
                             
3. "nough to make you mine girl, be the only  one. 
 

                            
1. You"ll be thinking of me,  somehow I will know. 
                            
2. These days such a kind girl, seems so hard to find. 
                           
3. Love me  all the time girl, we"ll go on and on. 
 

   [C]     [C7]          [F]         [Bb]    
1. So meday when I"m lonely, wishi ng you weren"t so f ar away. 
                                 
2. Someday when we"re dreaming, deep in love, not a lot to say. 
                                 
3. Someday when we"re dreaming, deep in love, not a lot to say. 
 

  [Am]    [Em]  [Am]  [Em]   [Am]   [Em]  [Am] 
1. T hen I wil l re-m em-be r things we sai d tod ay. 
                         
2. Then we will re-mem-ber things we said today. 
                         
3. Then we will re-mem-ber things we said today. 
 

   [A]      [D]      [B7]            [E7]    [A]  
2,3. M e I"m just th e lucky kind, love to hear you say that love is l ove, 
 

       [D]           [B7]          [Bb7]    
2,3. And thoug h we may be blind, lov e is here to stay and that"s e-- 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Things we said today - The Beatles

				             

  [A]   [Em]  [Am] [Em]  [Am]       [Em]  [Am]    
1. Y ou sa y yo u wi ll lo ve me,  if I  ha ve to go. 
                             
2. You say you"ll be mine girl, "till the end of time. 
                             
3. "nough to make you mine girl, be the only  one. 
 

                            
1. You"ll be thinking of me,  somehow I will know. 
                            
2. These days such a kind girl, seems so hard to find. 
                           
3. Love me  all the time girl, we"ll go on and on. 
 

   [C]     [C7]          [F]         [Bb]    
1. So meday when I"m lonely, wishi ng you weren"t so f ar away. 
                                 
2. Someday when we"re dreaming, deep in love, not a lot to say. 
                                 
3. Someday when we"re dreaming, deep in love, not a lot to say. 
 

  [Am]    [Em]  [Am]  [Em]   [Am]   [Em]  [Am] 
1. T hen I wil l re-m em-be r things we sai d tod ay. 
                         
2. Then we will re-mem-ber things we said today. 
                         
3. Then we will re-mem-ber things we said today. 
 

   [A]      [D]      [B7]            [E7]    [A]  
2,3. M e I"m just th e lucky kind, love to hear you say that love is l ove, 
 

       [D]           [B7]          [Bb7]    
2,3. And thoug h we may be blind, lov e is here to stay and that"s e-- 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com