highlight chords
				                   [Am]        [F]     [C]   [G] 
I"ve always b een the kind of g irl that hi d my fa ce 
   [Am]         [F]  [C]        [G] 
so af raid to tell the wo rld w hat i"ve got to s ay 
    [Am]     [F]   [C]       [G] 
but I h ave this dr eam ri ght inside of m e 
      [Am]   [F] 
I"m gonna l et it sh ow 
    [C] 
its tim e 
  [G]    [F] 
to l et you kn ow 
       [G] 
to let you kn ow 


 

    
CHORUS: 
     [F]      [C] 
this is r eal, this is me 
  [G]         [Am]         [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now 
       [C]   [G]      
gonna let the light shine on me 
     [F]      [C] 
now i"ve f ound, who i am 
      [Am]       [G] 
there"s no way to hold it in 
[Am]       [F]      [G] 
no more hiding who i wanna be 
    [Am] 
this is me 
 

 

     
VERSE 2: 
    [Am]       [F]    [C]       [G]  
Do you k now what it"s l ike to f eel so in the d ark 
   [Am]      [F]  [C]            [G]  
To dr eam about a l ife w here you"re the shining s tar 
    [Am]     [F]   [C]       [G]  
Even th ough it see ms lik e it"s too far away 
     [Am]  [F]   [C]   
I have to believ e in m yself 
   [G]    [F] 
It"s t he only w ay 
 

 

    
CHORUS: 
    [F]      [C]  
this is real, this is me 
  [G]         [Am]         [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now 
       [C]   [G]      
gonna let the light shine on me 
     [F]      [C] 
now i"ve f ound, who i am 
      [Am]       [G] 
there"s no way to hold it in 
[Am]       [F]      [G] 
no more hiding who i wanna be 
    [Am] 
this is me 
 

 

Am[F]C[G]               

 

            
VERSE 3: (Joe and Demi) 
[F]     [C]              
You"re the voice I hear inside my head 
[G]         [Am]    
The reason that I"m singing 
[F]     [C]    
I need to find you 
[Am]    [G]   
I gotta fi nd you 
[F]        [C]       
You�re the missin g piece I need 
[G]      [Am]    
The song insi de of me 
[F]     [C]    
I need to find you 
 

    
(BOTH) 
 

[Am]    [G]   
I gotta fi nd you 
     [F]      [C] 
this is r eal, this is me 
  [G]         [Am]         [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now 
       [C]   [G]      
gonna let the light shine on me 
     [F]      [C] 
now i"ve f ound, who i am 
      [Am]       [G] 
there"s no way to hold it in 
[Am]       [F]      [G] 
no more hiding who i wanna be 
    [Am] 
this is me 
 

   
(JOE) 
 

[F]        [C]       
you"re the missin g piece i need 
[G]      [Am]             
the song ins ide on me(this is me-demi) 
[F]     [C]                      
you"re the voice i hear inside my head(this is me-demi) 
[G]        [Am]          
the reason that i m singing(yeah-demi) 
 

    
(BOTH) 
 

   [F]      [C]    
now i "ve found, w ho i am 
      [Am]       [G] 
there"s no way to hold it in 
[Am]       [F]      [G] 
no more hiding who i wanna be 
    [Am]  
this is me.. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

This Is Me

				                   [Am]        [F]     [C]   [G] 
I"ve always b een the kind of g irl that hi d my fa ce 
   [Am]         [F]  [C]        [G] 
so af raid to tell the wo rld w hat i"ve got to s ay 
    [Am]     [F]   [C]       [G] 
but I h ave this dr eam ri ght inside of m e 
      [Am]   [F] 
I"m gonna l et it sh ow 
    [C] 
its tim e 
  [G]    [F] 
to l et you kn ow 
       [G] 
to let you kn ow 


 

    
CHORUS: 
     [F]      [C] 
this is r eal, this is me 
  [G]         [Am]         [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now 
       [C]   [G]      
gonna let the light shine on me 
     [F]      [C] 
now i"ve f ound, who i am 
      [Am]       [G] 
there"s no way to hold it in 
[Am]       [F]      [G] 
no more hiding who i wanna be 
    [Am] 
this is me 
 

 

     
VERSE 2: 
    [Am]       [F]    [C]       [G]  
Do you k now what it"s l ike to f eel so in the d ark 
   [Am]      [F]  [C]            [G]  
To dr eam about a l ife w here you"re the shining s tar 
    [Am]     [F]   [C]       [G]  
Even th ough it see ms lik e it"s too far away 
     [Am]  [F]   [C]   
I have to believ e in m yself 
   [G]    [F] 
It"s t he only w ay 
 

 

    
CHORUS: 
    [F]      [C]  
this is real, this is me 
  [G]         [Am]         [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now 
       [C]   [G]      
gonna let the light shine on me 
     [F]      [C] 
now i"ve f ound, who i am 
      [Am]       [G] 
there"s no way to hold it in 
[Am]       [F]      [G] 
no more hiding who i wanna be 
    [Am] 
this is me 
 

 

Am[F]C[G]               

 

            
VERSE 3: (Joe and Demi) 
[F]     [C]              
You"re the voice I hear inside my head 
[G]         [Am]    
The reason that I"m singing 
[F]     [C]    
I need to find you 
[Am]    [G]   
I gotta fi nd you 
[F]        [C]       
You�re the missin g piece I need 
[G]      [Am]    
The song insi de of me 
[F]     [C]    
I need to find you 
 

    
(BOTH) 
 

[Am]    [G]   
I gotta fi nd you 
     [F]      [C] 
this is r eal, this is me 
  [G]         [Am]         [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now 
       [C]   [G]      
gonna let the light shine on me 
     [F]      [C] 
now i"ve f ound, who i am 
      [Am]       [G] 
there"s no way to hold it in 
[Am]       [F]      [G] 
no more hiding who i wanna be 
    [Am] 
this is me 
 

   
(JOE) 
 

[F]        [C]       
you"re the missin g piece i need 
[G]      [Am]             
the song ins ide on me(this is me-demi) 
[F]     [C]                      
you"re the voice i hear inside my head(this is me-demi) 
[G]        [Am]          
the reason that i m singing(yeah-demi) 
 

    
(BOTH) 
 

   [F]      [C]    
now i "ve found, w ho i am 
      [Am]       [G] 
there"s no way to hold it in 
[Am]       [F]      [G] 
no more hiding who i wanna be 
    [Am]  
this is me.. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com