highlight chords
				                                     [Am]               [F]          [C]      [G]  
I"ve always b een the kind of g irl that hi d my fa ce 
     [Am]                 [F]    [C]                [G]  
so af raid to tell the wo rld w hat i"ve got to s ay 
       [Am]         [F]     [C]              [G] 
but I h ave this dr eam ri ght inside of m e 
           [Am]      [F]  
I"m gonna l et it sh ow 
       [C] 
its tim e 
    [G]        [F]  
to l et you kn ow 
             [G]  
to let you kn ow 


 

        
CHORUS: 
         [F]            [C]  
this is r eal, this is me 
    [G]                 [Am]                 [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now  
              [C]     [G]           
gonna let the light shine on me 
          [F]           [C]  
now i"ve f ound, who i am 
           [Am]             [G]  
there"s no way to hold it in 
[Am]             [F]           [G]  
no more hiding who i wanna be 
       [Am]  
this is me 
 

 

         
VERSE 2: 
        [Am]             [F]       [C]              [G]   
Do you k now what it"s l ike to f eel so in the d ark 
     [Am]           [F]    [C]                        [G]   
To dr eam about a l ife w here you"re the shining s tar 
       [Am]         [F]     [C]              [G]    
Even th ough it see ms lik e it"s too far away 
          [Am]    [F]     [C]     
I have to believ e in m yself 
      [G]        [F]  
It"s t he only w ay 
 

 

        
CHORUS: 
        [F]            [C]   
this is real, this is me 
    [G]                 [Am]                 [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now  
              [C]     [G]           
gonna let the light shine on me 
          [F]           [C]  
now i"ve f ound, who i am 
           [Am]             [G]  
there"s no way to hold it in 
[Am]             [F]           [G]  
no more hiding who i wanna be 
       [Am]  
this is me 
 

 

Am[F]C[G]                             

 

                        
VERSE 3: (Joe and Demi) 
[F]          [C]                           
You"re the voice I hear inside my head 
[G]                  [Am]       
The reason that I"m singing 
[F]         [C]        
I need to find you 
[Am]        [G]      
I gotta fi nd you 
[F]                [C]              
You�re the missin g piece I need 
[G]            [Am]       
The song insi de of me 
[F]         [C]        
I need to find you 
 

       
(BOTH) 
 

[Am]        [G]      
I gotta fi nd you 
         [F]            [C]  
this is r eal, this is me 
    [G]                 [Am]                 [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now  
              [C]     [G]           
gonna let the light shine on me 
          [F]           [C]  
now i"ve f ound, who i am 
           [Am]             [G]  
there"s no way to hold it in 
[Am]             [F]           [G]  
no more hiding who i wanna be 
       [Am]  
this is me 
 

      
(JOE) 
 

[F]                [C]              
you"re the missin g piece i need 
[G]           [Am]                         
the song ins ide on me(this is me-demi) 
[F]          [C]                                            
you"re the voice i hear inside my head(this is me-demi) 
[G]                [Am]                   
the reason that i m singing(yeah-demi) 
 

       
(BOTH) 
 

     [F]           [C]       
now i "ve found, w ho i am 
           [Am]             [G]  
there"s no way to hold it in 
[Am]             [F]           [G]  
no more hiding who i wanna be 
       [Am]   
this is me.. 
				                    
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

This Is Me

				                                     [Am]               [F]          [C]      [G]  
I"ve always b een the kind of g irl that hi d my fa ce 
     [Am]                 [F]    [C]                [G]  
so af raid to tell the wo rld w hat i"ve got to s ay 
       [Am]         [F]     [C]              [G] 
but I h ave this dr eam ri ght inside of m e 
           [Am]      [F]  
I"m gonna l et it sh ow 
       [C] 
its tim e 
    [G]        [F]  
to l et you kn ow 
             [G]  
to let you kn ow 


 

        
CHORUS: 
         [F]            [C]  
this is r eal, this is me 
    [G]                 [Am]                 [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now  
              [C]     [G]           
gonna let the light shine on me 
          [F]           [C]  
now i"ve f ound, who i am 
           [Am]             [G]  
there"s no way to hold it in 
[Am]             [F]           [G]  
no more hiding who i wanna be 
       [Am]  
this is me 
 

 

         
VERSE 2: 
        [Am]             [F]       [C]              [G]   
Do you k now what it"s l ike to f eel so in the d ark 
     [Am]           [F]    [C]                        [G]   
To dr eam about a l ife w here you"re the shining s tar 
       [Am]         [F]     [C]              [G]    
Even th ough it see ms lik e it"s too far away 
          [Am]    [F]     [C]     
I have to believ e in m yself 
      [G]        [F]  
It"s t he only w ay 
 

 

        
CHORUS: 
        [F]            [C]   
this is real, this is me 
    [G]                 [Am]                 [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now  
              [C]     [G]           
gonna let the light shine on me 
          [F]           [C]  
now i"ve f ound, who i am 
           [Am]             [G]  
there"s no way to hold it in 
[Am]             [F]           [G]  
no more hiding who i wanna be 
       [Am]  
this is me 
 

 

Am[F]C[G]                             

 

                        
VERSE 3: (Joe and Demi) 
[F]          [C]                           
You"re the voice I hear inside my head 
[G]                  [Am]       
The reason that I"m singing 
[F]         [C]        
I need to find you 
[Am]        [G]      
I gotta fi nd you 
[F]                [C]              
You�re the missin g piece I need 
[G]            [Am]       
The song insi de of me 
[F]         [C]        
I need to find you 
 

       
(BOTH) 
 

[Am]        [G]      
I gotta fi nd you 
         [F]            [C]  
this is r eal, this is me 
    [G]                 [Am]                 [F] 
i"m exactly where i"m supposed to be now  
              [C]     [G]           
gonna let the light shine on me 
          [F]           [C]  
now i"ve f ound, who i am 
           [Am]             [G]  
there"s no way to hold it in 
[Am]             [F]           [G]  
no more hiding who i wanna be 
       [Am]  
this is me 
 

      
(JOE) 
 

[F]                [C]              
you"re the missin g piece i need 
[G]           [Am]                         
the song ins ide on me(this is me-demi) 
[F]          [C]                                            
you"re the voice i hear inside my head(this is me-demi) 
[G]                [Am]                   
the reason that i m singing(yeah-demi) 
 

       
(BOTH) 
 

     [F]           [C]       
now i "ve found, w ho i am 
           [Am]             [G]  
there"s no way to hold it in 
[Am]             [F]           [G]  
no more hiding who i wanna be 
       [Am]   
this is me.. 
				                    

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com