highlight chords
				                         
I think I"m gonna be sad, 
             
I think it"s today, yeah. 
                
The girl that"s driving me mad 
        
Is going away. 
 

              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
          
But she don"t care. 
 

               
She said that living with me 
              
Was bringing her down yeah. 
               
That she would never be free 
          
When I was around. 
 

              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
          
But she don"t care. 
 

                    
I don"t know why she"s ridin" so high, 
             
She ought to think twice, 
               
She ought to do right by me. 
                  
Before she gets to saying goodbye, 
             
She ought to think twice, 
               
She ought to do right by me. 
 

             
I think I"m gonna be sad, 
             
I think it"s today yeah. 
                
The girl that"s driving me mad 
           
Is going away, yeah. 
 

              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
          
But she don"t care. 
 

                    
I don"t know why she"s ridin" so high, 
             
She ought to think twice, 
               
She ought to do right by me. 
                  
Before she gets to saying goodbye, 
             
She ought to think twice, 
              
She ought to do right by me 
 
. 
               
She said that living with me, 
               
Was bringing her down, yeah. 
               
That she would never be free 
          
When I was around. 
 

                
Ah, she"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
          
But she don"t care. 
 

                    
My baby don"t care, my baby don"t care. 
                    
My baby don"t care, my baby don"t care. 
          
My baby don"t care. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ticket to ride - The Beatles

				                         
I think I"m gonna be sad, 
             
I think it"s today, yeah. 
                
The girl that"s driving me mad 
        
Is going away. 
 

              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
          
But she don"t care. 
 

               
She said that living with me 
              
Was bringing her down yeah. 
               
That she would never be free 
          
When I was around. 
 

              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
          
But she don"t care. 
 

                    
I don"t know why she"s ridin" so high, 
             
She ought to think twice, 
               
She ought to do right by me. 
                  
Before she gets to saying goodbye, 
             
She ought to think twice, 
               
She ought to do right by me. 
 

             
I think I"m gonna be sad, 
             
I think it"s today yeah. 
                
The girl that"s driving me mad 
           
Is going away, yeah. 
 

              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
          
But she don"t care. 
 

                    
I don"t know why she"s ridin" so high, 
             
She ought to think twice, 
               
She ought to do right by me. 
                  
Before she gets to saying goodbye, 
             
She ought to think twice, 
              
She ought to do right by me 
 
. 
               
She said that living with me, 
               
Was bringing her down, yeah. 
               
That she would never be free 
          
When I was around. 
 

                
Ah, she"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
              
She"s got a ticket to ride, 
          
But she don"t care. 
 

                    
My baby don"t care, my baby don"t care. 
                    
My baby don"t care, my baby don"t care. 
          
My baby don"t care. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com