Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tin cậy - Mây và Lửa

Cuộn trang
Tông: [Dm]
 
Dù đường chông gai làm c[Bb]con sa ng[C]ngã

Trước đôi chân con còn [Dm]bao cơ h[Am]hội

Lòng này lo sao bằng C[Bb]Cha toan tín[C]tính

Ước mơ sao cao bằng V[Dm]Vua Thiên Đà[Am]Đàng

Trái tim con nay thuộc [Bb]Chúa rồ[C]rồi

Cánh tay Cha che đ[Dm]đậy con [Am]mãi

Mọi mong [Bb]ước con nguyện[C]nguyện dâng Chú[Dm]Chúa

Chúa ơi con nguyện t[Bb]tin Ngà[C]Ngài

Mãi luôn t[Dm]tin ch[Am]chắc

Vì con biết đế[Bb]n muôn đờ[C]i Chúa không t[Dm]

hay dời

M[Am]Mãi luôn tin cậy (Giê-xu)
 
Cuộc đời nay mai [Bb]làm sao con b[C]biết

Với Cha muôn năm thành r[Dm]ra như m[Am]một

Giờ mọi âu lo nguyện qu[Bb]quăng xa h[C]hết

Chúa đang dang tay đợi c[Dm]con sa v[Am]vào

Có chi an ninh bằng C[Bb]Chúa, N[C]Ngài

Đỡ nâng con khi chợt v[Dm]vấp ng[Am]ngã

Lòng con mãi quy p[Bb]phục nơi[C]nơi Chúa

Chúa ơi con n[Bb]nguyện tin Ng[C]Ngài

Mãi l[Dm]luôn tin chắc [Am]

Vì con biết đ[Bb]ến muôn đời Ch[C]úa

không thay d[Dm]ời

M[Am]Mãi luôn tin cậy (Giê-xu)
 
Một điều không bao giờ q[Bb]quên:

Cuộc đời trong tay Ngài lu[C]luôn

Ngài ngự bên trong mọi ch[Dm]chi tiết

Gần con l[Am]luôn

Ngài dìu tay trong mà[Bb]màn đêm

Mọi cô đơn còn đ[C]đâu

Hiện diện mang theo quyền nă[Dm]năng

Lấp đầy tâm l[Am]linh

Một điều không bao giờ q[Bb]quên:

Cuộc đời trong tay Ngài [C]luôn

Ngài ngự bên trong mọi ch[Dm]chi tiết

Gần con l[Am]luôn
 
Ngài dìu tay trong màn [Bb]đêm

Mọi cô đơn còn đâ[C]đâu

Hiện diện mang theo quyền nă[Dm]năng

Lấp đầy tâm[Am]tâm linh
 
Chúa ơi con ng[Bb]nguyện tin Ngà[C]Ngài

Mãi luô[Am]luôn tin chắ[Dm]chắc

Vì con bi[Bb]biết đến muôn đờ[C]đời Chúa không

thay dời [Dm]
 
Mãi luôn tin cậy (Giê-xu)
 
Chúa ơi con ng[Bb]nguyện tin Ngà[C]Ngài

Mãi [Am]luôn tin [Dm]chắc

Vì co[Bb]n biết đến muô[C]n đời Chúa

không thay dời[Dm]

Mãi luôn[Bb] tin cậy (Giê-[C]xu).. (Giê-xu).[Dm].

Mãi l[Bb]uôn tin cậy ,[C] oooh Giê-[Dm]xu
 
Mãi luôn tin cậy.