highlight chords
				             

 [G]            [D]    
W e sign our cards and let ters BFF 
 [Em]              [C]      
Y ou"ve got a million ways to ma ke me laugh 
 [G]             [D]         
Yo u"re lookin" out for me; y ou"ve got my back 
  [C]         [D]     
It" s so good to have y ou around 
 [G]              [D]     
Y ou know the secrets I could never tell 
 [Em]             [C]        
A nd when I"m quiet you break through my shell 
 [G]            [D]      
D on"t feel the need to do a rebel yell 
 [C]            [D]      
C ause you keep my feet on the ground 
 

CHORUS 1 

 

     [G]    [D]  
You"re a true fri end 
 [Em]         [C] 
Yo u"re here till the e nd 
 [G]        
Y ou pull me aside 
              
When something ain"t right 
 [D]                 
T alk with me now and into the night 
 [Em]        [C]  
"T il it"s alright a gain 
      [G]   D[Em]C 
You"re a tr ue frie nd 
               
(2ND STANZA PAREHAS NG FIRST) 
BRIDGE 

 

        [Em]     [C]       [D]  
True friends wi ll go to the ends of the ea rth 
      [C]     [D]    [Em] 
Till they fi nd the thi ng you ne ed 
 [Em]        [C]           [D]  
F riends hang on thr ough the ups and the d owns 
 

         [C]     [D]     [G] 
Cause they"ve got someone to believe i n 
                 
(chorus parehas ng first chorus) 
       
A true friend 
             
You"re here till the end 
         
You pull me aside 
              
When something ain"t right 
                  
Talk with me now and into the night 
          
No need to pretend 
           
You"re a true friend 
             
You"re here till the end 
       
Pull me aside 
              
When something ain"t right 
                  
Talk with me now and into the night 
            
"Til it"s alright again 
           
You"re a true friend 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

True Friend - Miley Cyrus

				             

 [G]            [D]    
W e sign our cards and let ters BFF 
 [Em]              [C]      
Y ou"ve got a million ways to ma ke me laugh 
 [G]             [D]         
Yo u"re lookin" out for me; y ou"ve got my back 
  [C]         [D]     
It" s so good to have y ou around 
 [G]              [D]     
Y ou know the secrets I could never tell 
 [Em]             [C]        
A nd when I"m quiet you break through my shell 
 [G]            [D]      
D on"t feel the need to do a rebel yell 
 [C]            [D]      
C ause you keep my feet on the ground 
 

CHORUS 1 

 

     [G]    [D]  
You"re a true fri end 
 [Em]         [C] 
Yo u"re here till the e nd 
 [G]        
Y ou pull me aside 
              
When something ain"t right 
 [D]                 
T alk with me now and into the night 
 [Em]        [C]  
"T il it"s alright a gain 
      [G]   D[Em]C 
You"re a tr ue frie nd 
               
(2ND STANZA PAREHAS NG FIRST) 
BRIDGE 

 

        [Em]     [C]       [D]  
True friends wi ll go to the ends of the ea rth 
      [C]     [D]    [Em] 
Till they fi nd the thi ng you ne ed 
 [Em]        [C]           [D]  
F riends hang on thr ough the ups and the d owns 
 

         [C]     [D]     [G] 
Cause they"ve got someone to believe i n 
                 
(chorus parehas ng first chorus) 
       
A true friend 
             
You"re here till the end 
         
You pull me aside 
              
When something ain"t right 
                  
Talk with me now and into the night 
          
No need to pretend 
           
You"re a true friend 
             
You"re here till the end 
       
Pull me aside 
              
When something ain"t right 
                  
Talk with me now and into the night 
            
"Til it"s alright again 
           
You"re a true friend 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com