1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trường ca sữa đậu nành

Cuộn trang

[Am] [Dm] Ngày xưa . em bán sữa đậu nành . [Dm] [Am] Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh [Dm] Em ! Chính em ngày xưa đó [E7] [Am] Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh (tương tự) Ngày nay em bán sữa đậu nành Ngày nay em đạp chiếc xe màu xanh Em! Chính em ngày xưa đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh Ngày mai em bán sữa đậu nành Ngày mai em đạp chiếc xe màu xanh Em! Chính em ngày mai đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh Rồi con em cũng bán sữa đậu nành Rồi con em cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! con em cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh Rồi cháu em cũng bán sữa đậu nành Rồi cháu em cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! cháu em cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh Rồi chắt em cũng bán sữa đậu nành Rồi chắt em cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! chắt em cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh Nhà em ai cũng bán sữa đậu nành Nhà em ai cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! Cả nhà em như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh Rồi tôi ca bán sữa đậu nành Rồi tôi ca cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! Bài ca chỉ có thế Hết sữa đậu nành rồi đến chiếc xe màu xanh Rồi ca xong đi uống sữa đậu nành Rồi ca xong đi đạp chiếc xe màu xanh Ôi! Tài năng chỉ có thế Bán sữa đậu nành rồi đạp chiếc xe màu xanh

Video hướng dẫn