highlight chords
				                     
WAIT- The Beatles 
 

          
Em7 [A] Am [Em] B7 Em 
 

                        
[Em7] [A] [Am] [Em]   [B7]   [Em] 
       [Em7] [A]  [Am]  [Em]   [B7]    [Em] 
It"s been a lo ng ti me, n ow I" m comi ng back h ome 
                     
[Em7] [A] [Am] [Em] [B7]   [Em] 
                     
I"ve been away now, oh how I"ve been alone 
 

    
CHORUS: 
                     
G [Cmaj7]    [G]    [Cmaj7]  [G] Cmaj7 
 [G]   [Cmaj7]  G] back tCmaj7 [G]  [Cmaj7] 
Wa it  ti ll I come o yo ur s ide 
                
[G]     [B7]   [Em] 
     [G]     [B]     [Em] 
We"ll for get the te ars we cri ed 
 

                          
But if your heart breaks, don"t wait, turn me away 
                               
And if your heart"s strong, hold on, I won"t delay ...CHORUS 
 

    
BRIDGE: 
                           
[Em]     [Am]        [D]         [G] 
  [Em]      [Am]      [D]          [G]  
I fe el as though y ou ought to k now that I"ve been g ood 
          
Em 
      [Em]   
As good as I can be 
                
[Am]       [D] 
     [Am]     [D]      
And if yo u do, I"ll t rust in you 
                   
[G]       [Em] B 
       [G]      [Em]   [B] 
And know that you will wai t for m e 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Wait - The Beatles

				                     
WAIT- The Beatles 
 

          
Em7 [A] Am [Em] B7 Em 
 

                        
[Em7] [A] [Am] [Em]   [B7]   [Em] 
       [Em7] [A]  [Am]  [Em]   [B7]    [Em] 
It"s been a lo ng ti me, n ow I" m comi ng back h ome 
                     
[Em7] [A] [Am] [Em] [B7]   [Em] 
                     
I"ve been away now, oh how I"ve been alone 
 

    
CHORUS: 
                     
G [Cmaj7]    [G]    [Cmaj7]  [G] Cmaj7 
 [G]   [Cmaj7]  G] back tCmaj7 [G]  [Cmaj7] 
Wa it  ti ll I come o yo ur s ide 
                
[G]     [B7]   [Em] 
     [G]     [B]     [Em] 
We"ll for get the te ars we cri ed 
 

                          
But if your heart breaks, don"t wait, turn me away 
                               
And if your heart"s strong, hold on, I won"t delay ...CHORUS 
 

    
BRIDGE: 
                           
[Em]     [Am]        [D]         [G] 
  [Em]      [Am]      [D]          [G]  
I fe el as though y ou ought to k now that I"ve been g ood 
          
Em 
      [Em]   
As good as I can be 
                
[Am]       [D] 
     [Am]     [D]      
And if yo u do, I"ll t rust in you 
                   
[G]       [Em] B 
       [G]      [Em]   [B] 
And know that you will wai t for m e 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com