highlight chords
				             

 [G7] [A]  [G7] [A] 
W hoa -I, w hoa- I 
 

         [D]        [G7]   
I got a whole lot of things to tel l her, 
     [Am]  [G7] 
When I ge t hom e. 
   [C7]      [F]  
Come on, out of my way, 
       [C7]      [F]    
"cause I"m go nna see my bab y today, 
       [C7]           [F]    
I"ve got a who le lot of things I"ve g otta say, 
   [G7] 
To he r. 
 

 [G7] [A]  [G7] [A] 
W hoa -I, w hoa- I 
 

    [D7]             [G]   
I got a whole lot of things to tel l her, 
     [Am]  [G7] 
When I ge t home . 
 

    [C7]      [F]  
Come on , if you plea se, 
       [C7]    [F]     
I"ve got no ti me for tri vialities, 
        [C7]     [F]       [G]    
I"ve got a girl who"s waitin g home for me tonight. 
 

 [G7] [A]  [G7] [A] 
W hoa- I, w hoa- I 
 

                     
I got a whole lot of things to tell her, 
         
When I get home. 
                
When I"m getting home tonight, 
             
I"m gonna hold her tight. 
                      
I"m gonna love her till the cows come home, 
             
I bet I"ll love her more, 
              
Till I walk out that door, 
    
Again. 
 

             
Come on, let me through, 
                    
I"ve got so many things I"ve got to do, 
                     
I"ve got no business being here with you, 
     
This way. 
 

        
Whoa-I, whoa-I, 
 

                     
I got a whole lot of things to tell her, 
            
When I get home. yeah 
 

                     
I got a whole lot of things to tell her, 
        
When I get home. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

When i get home - The Beatles

				             

 [G7] [A]  [G7] [A] 
W hoa -I, w hoa- I 
 

         [D]        [G7]   
I got a whole lot of things to tel l her, 
     [Am]  [G7] 
When I ge t hom e. 
   [C7]      [F]  
Come on, out of my way, 
       [C7]      [F]    
"cause I"m go nna see my bab y today, 
       [C7]           [F]    
I"ve got a who le lot of things I"ve g otta say, 
   [G7] 
To he r. 
 

 [G7] [A]  [G7] [A] 
W hoa -I, w hoa- I 
 

    [D7]             [G]   
I got a whole lot of things to tel l her, 
     [Am]  [G7] 
When I ge t home . 
 

    [C7]      [F]  
Come on , if you plea se, 
       [C7]    [F]     
I"ve got no ti me for tri vialities, 
        [C7]     [F]       [G]    
I"ve got a girl who"s waitin g home for me tonight. 
 

 [G7] [A]  [G7] [A] 
W hoa- I, w hoa- I 
 

                     
I got a whole lot of things to tell her, 
         
When I get home. 
                
When I"m getting home tonight, 
             
I"m gonna hold her tight. 
                      
I"m gonna love her till the cows come home, 
             
I bet I"ll love her more, 
              
Till I walk out that door, 
    
Again. 
 

             
Come on, let me through, 
                    
I"ve got so many things I"ve got to do, 
                     
I"ve got no business being here with you, 
     
This way. 
 

        
Whoa-I, whoa-I, 
 

                     
I got a whole lot of things to tell her, 
            
When I get home. yeah 
 

                     
I got a whole lot of things to tell her, 
        
When I get home. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com