highlight chords
				                                 
Form A Chord, then, single pick D D B D 
 

 

                  
.D.D .D .B. [D] .Dchord E Chord 4x 
 

 [A]    [D]   [E]    [A]    [D]             
H old me cl ose an d, tell me how yo u feel, 
 [E]    [A]    [D]    [E] 
T ell me lo ve is re al um um 
 [A] [D] [E]
U m um . 
 

 [A]   [D]   [E]   [A]      [D]            
W ords of love y ou, wh isper soft an d true 
 [E]    [A]     [D]    [E] 
D arling I love you r eal um um 
 

 [A] [D] [E] 
U m u m 
 

        
.A .D .E. 3x 
                 
.D. D .B. D. [D] .chord E Chord 
 

 [A]        [D]         [E]  
L et me hear you s ay, the words I lon g to 
 [A]        [D]   [E] 
H ear, [D]arling wh en you" re 
 [A]  [D]  [E] 
N ear u m u m 
 [A] [D] [E] 
U m u m 
 

                  
Words of love you, 
                        
Whisper soft and true, 
                
Darling I love you real um um 
    
Um um 
 

 [A] [D] [E] 
U m u m 
 [A] [D] [E] 
U m A h 
 [A] [D] [E] 
A h A h 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Words of love - The Beatles

				                                 
Form A Chord, then, single pick D D B D 
 

 

                  
.D.D .D .B. [D] .Dchord E Chord 4x 
 

 [A]    [D]   [E]    [A]    [D]             
H old me cl ose an d, tell me how yo u feel, 
 [E]    [A]    [D]    [E] 
T ell me lo ve is re al um um 
 [A] [D] [E]
U m um . 
 

 [A]   [D]   [E]   [A]      [D]            
W ords of love y ou, wh isper soft an d true 
 [E]    [A]     [D]    [E] 
D arling I love you r eal um um 
 

 [A] [D] [E] 
U m u m 
 

        
.A .D .E. 3x 
                 
.D. D .B. D. [D] .chord E Chord 
 

 [A]        [D]         [E]  
L et me hear you s ay, the words I lon g to 
 [A]        [D]   [E] 
H ear, [D]arling wh en you" re 
 [A]  [D]  [E] 
N ear u m u m 
 [A] [D] [E] 
U m u m 
 

                  
Words of love you, 
                        
Whisper soft and true, 
                
Darling I love you real um um 
    
Um um 
 

 [A] [D] [E] 
U m u m 
 [A] [D] [E] 
U m A h 
 [A] [D] [E] 
A h A h 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com