1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Words of love - The Beatles

Cuộn trang

Form A Chord, then, single pick D D B D .D.D .D .B. [D] .Dchord E Chord 4x [A] [D] [E] [A] [D] H old me cl ose an d, tell me how yo u feel, [E] [A] [D] [E] T ell me lo ve is re al um um [A] [D] [E] U m um . [A] [D] [E] [A] [D] W ords of love y ou, wh isper soft an d true [E] [A] [D] [E] D arling I love you r eal um um [A] [D] [E] U m u m .A .D .E. 3x .D. D .B. D. [D] .chord E Chord [A] [D] [E] L et me hear you s ay, the words I lon g to [A] [D] [E] H ear, [D]arling wh en you" re [A] [D] [E] N ear u m u m [A] [D] [E] U m u m Words of love you, Whisper soft and true, Darling I love you real um um Um um [A] [D] [E] U m u m [A] [D] [E] U m A h [A] [D] [E] A h A h

Video hướng dẫn