1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ải Chi Lăng

Cuộn trang

[F] Chi Lăng, Chi Lăng tiếng ai hò [G] reo vang [C] trời [F] Chi Lăng, Chi Lăng chiếc bóng ai tranh hùng muôn [C] đời 1. Trời âm [F] u, gió tung rú lên, rít lên ào [C] ào Rừng thông rên [F] siết dường như khóc dưới luồng bão Lời [C] ai nỉ non trong [Bb] mây? hồn [C] ai thở than nơi [F] này? Lời gió hay lời [C] reo ngàn quân [F] sĩ đã chết? Hồn gió hay hồn [C] ai còn thương [F] tiếc? Trời lung [F] lay, sấm vang sét vang nổi lên ầm [C] ầm Đồi, non, thung [F] lũng đều long lở dưới hồi sấm Lời [Bb] ai? Phải chăng thần thánh? hồn [Gm] ai? Phải chăng hùng [F] anh Vì [Bb] nước tuốt gươm đột [Gm] xông làm [C] cho rõ giống tiên [F] rồng ĐK: Hồi nhớ [F] tới vó câu khập khễnh lướt qua làn [C] khói giáp [F] chiến Hồi nhớ [C] tới bóng muôn cờ xí phất tung hùng [Gm] vĩ quyết tiến! Vì [Bb] nước tuốt gươm xông pha lòng [Gm] trung, cứu dân lầm [F] than Đồng [Bb] hát khúc anh hùng [Gm] ca bền [C] gan kết tâm cường tráng Khuất [F] nam, bình bắc, oai hùng luôn [C] tiến trống chiêng vang [F] rền 2. Hồi chiêng [F] khua thúc quân, tiếng loa thét lên long [C] trời Hùng binh say [F] máu, gầm như sóng, cố tràn tới, Cờ [C] Nam phất lên oai [Bb] nghi, nhà [C] Nam vẻ vang một [F] thì Triều lý, binh hùng [C] ta liều thân [F] sống Quyết chiến! đồng tiến tuôn giày [C] lên tàn quân [F] tống Thù muôn [F] năm, Liễu Thăng kéo quân tiến qua biên [C] thuỳ Ngựa phi như [F] sóng, vượt khe suối, lướt rừng núi Ngờ [Bb] đâu tiếng loa vừa báo Lê [Gm] tướng chước thâm tài [F] cao Đồng [Bb] ứng phá tan giặc [Gm] Minh hùng [C] anh, múa tít gươm [F] linh

Video hướng dẫn