highlight chords
intro:
``` means to let the note ring
[E]----------------------------------10```---------------------------------
[B]-----------------------10---10----------12---------------------------
[G]------------12---12--------------------------12----------------------
[D]-12---12------------------------------------------------------------
[A]---------------------------------------------------------------------
[E]----------------------------------------------------------------------
[E]----------------------------------------------------------------------
[B]------12---------------13```------------10--------10--------------
[G]-12------12----------------------------------12--------------------
[D]-----------------14-------------------------------------------------
[A]--------------------------------------------------------------------
[E]----------------------------------------------------------------------
[G]Lo ve [D/f#]lo [Em]ve lo ve
[G]Lo ve [D/f#]lo [Em]ve lo ve
[D7/a]Lo [G] [D7/a]ve lo ve lo ve
(Then play something along the lines of this)
[E]---------------------------------------------------------
[B]---------------------------------------------------------
[G]---------------------------------------------------------
[D]-0-------------------0----0--2--------------------------
[A]------3-----2---3----------------------------------------
[E]-----------------------------------------------------------
[G]Th ere's nothing [D/f#]you [Em]can do that can't be done
Theres nothing you can sing that can't be sung
[D7/a]No [G] [D/f#]thing you can say but you can learn to
play the [D7/a]ga me
[D7/a]It' [D7]s eas y
There's nothing you can make that can't be made
No one you can save that can't be saved
Nothing you can do but you can learn how to be you in time
It's easy
CHORUS:
[G]A ll you [A7]ne ed [D7]is lo ve
All you need is love
[G]A ll you [B7]ne ed [Em]is lo ve [G/d] lo ve
[C]Lo ve is [D7]all you [G]ne ed
There's nothing you can know that isn't known
Nothing you can see that isn't shown
Nowhere you can be that isn't where you're meant to be
Its easy
CHORUS
[C]Lo ve is [D7]a ll [G]you ne ed
[G]Al l you [A7]ne ed [D7]is lo ve
[D7]A ll [G]together n ow All [A7]you n eed [D7]is lo ve
Everybody now All you need is love
[G]Lo ve is [D]all you [G]ne ed (repeats a few times)
(Then John (I think) starts going "Oh yeah - loves you yeah yeah
yeah - she loves you yeah yeah yeah").
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

All You Need Is Love

The Beatles
intro:
``` means to let the note ring
[E]----------------------------------10```---------------------------------
[B]-----------------------10---10----------12---------------------------
[G]------------12---12--------------------------12----------------------
[D]-12---12------------------------------------------------------------
[A]---------------------------------------------------------------------
[E]----------------------------------------------------------------------
[E]----------------------------------------------------------------------
[B]------12---------------13```------------10--------10--------------
[G]-12------12----------------------------------12--------------------
[D]-----------------14-------------------------------------------------
[A]--------------------------------------------------------------------
[E]----------------------------------------------------------------------
[G]Lo ve [D/f#]lo [Em]ve lo ve
[G]Lo ve [D/f#]lo [Em]ve lo ve
[D7/a]Lo [G] [D7/a]ve lo ve lo ve
(Then play something along the lines of this)
[E]---------------------------------------------------------
[B]---------------------------------------------------------
[G]---------------------------------------------------------
[D]-0-------------------0----0--2--------------------------
[A]------3-----2---3----------------------------------------
[E]-----------------------------------------------------------
[G]Th ere's nothing [D/f#]you [Em]can do that can't be done
Theres nothing you can sing that can't be sung
[D7/a]No [G] [D/f#]thing you can say but you can learn to
play the [D7/a]ga me
[D7/a]It' [D7]s eas y
There's nothing you can make that can't be made
No one you can save that can't be saved
Nothing you can do but you can learn how to be you in time
It's easy
CHORUS:
[G]A ll you [A7]ne ed [D7]is lo ve
All you need is love
[G]A ll you [B7]ne ed [Em]is lo ve [G/d] lo ve
[C]Lo ve is [D7]all you [G]ne ed
There's nothing you can know that isn't known
Nothing you can see that isn't shown
Nowhere you can be that isn't where you're meant to be
Its easy
CHORUS
[C]Lo ve is [D7]a ll [G]you ne ed
[G]Al l you [A7]ne ed [D7]is lo ve
[D7]A ll [G]together n ow All [A7]you n eed [D7]is lo ve
Everybody now All you need is love
[G]Lo ve is [D]all you [G]ne ed (repeats a few times)
(Then John (I think) starts going "Oh yeah - loves you yeah yeah
yeah - she loves you yeah yeah yeah").

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com