highlight chords
1. [G] There'll be no [C] strings to bind your [D] hands
not if my [C] love can't bind your [G] heart [C] [D] [C] 
[G] And there's no [C] need to take a [D] stand
for it was [C] I who chose to [G] start [C] [D] [C] [Bm] [Am]
[Am] I see no [C] need to take me [D] home
[Am] I'm old e-[C] nough to face the [D] dawn

Chorus: [G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[G] just touch my [C] cheek before you [D] leave me [C] ba-[D] by
[G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[C] then slowly turn away from [G] me [D][Em]

2. [G] Maybe the [C] sun's light will be [D] dim
and it won't [C] matter any [G] how [C] [D] [C] 
[G] If morning's [C] echo says we’ve [D] sinned
well, it was [C] what I wanted [G] now [C] [D] [C] [Bm] [Am]
[Am] And if we're the [C] victims of the [D] night
[Am] I won't be [C] blinded by [D] light

Chorus: [G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[G] just touch my [C] cheek before you [D] leave me [C] ba-[D] by
[G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[C] then slowly turn away
[Am] I won't [C] beg you to stay with [G] me

[G] [C] [G][C] [G] [C][G] [C] [G][C]

[G] Ba..a ..[C] a [D] ..by

* [G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[G] just touch my [C] cheek before you [D] leave me, [C] dar-[D] lin’
[G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[G] just touch my [C] cheek before you [D] leave me, [C] ba-[D] by
[G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[G] just touch my [C] cheek before you [D] leave me, [C] dar-[G] lin
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Angel of the morning

Chip Taylor
1. [G] There'll be no [C] strings to bind your [D] hands
not if my [C] love can't bind your [G] heart [C] [D] [C] 
[G] And there's no [C] need to take a [D] stand
for it was [C] I who chose to [G] start [C] [D] [C] [Bm] [Am]
[Am] I see no [C] need to take me [D] home
[Am] I'm old e-[C] nough to face the [D] dawn

Chorus: [G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[G] just touch my [C] cheek before you [D] leave me [C] ba-[D] by
[G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[C] then slowly turn away from [G] me [D][Em]

2. [G] Maybe the [C] sun's light will be [D] dim
and it won't [C] matter any [G] how [C] [D] [C] 
[G] If morning's [C] echo says we’ve [D] sinned
well, it was [C] what I wanted [G] now [C] [D] [C] [Bm] [Am]
[Am] And if we're the [C] victims of the [D] night
[Am] I won't be [C] blinded by [D] light

Chorus: [G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[G] just touch my [C] cheek before you [D] leave me [C] ba-[D] by
[G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[C] then slowly turn away
[Am] I won't [C] beg you to stay with [G] me

[G] [C] [G][C] [G] [C][G] [C] [G][C]

[G] Ba..a ..[C] a [D] ..by

* [G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[G] just touch my [C] cheek before you [D] leave me, [C] dar-[D] lin’
[G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[G] just touch my [C] cheek before you [D] leave me, [C] ba-[D] by
[G] Just call me [C] angel of the [D] morning [C] An-[D] gel
[G] just touch my [C] cheek before you [D] leave me, [C] dar-[G] lin

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn