1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bạch Đằng Giang

Cuộn trang

[G] Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi [Bm] giống Tiên [Em] Rồng Giống Lạc [D] Hồng, giống anh [D7] hùng, Nam Bắc [G] Trung Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng [D7] ô Dưới [G] đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp [D7] nhô Hàng [G] cây cao soi bóng, gió [Em] cuốn muôn ngàn [Am] lau Hồn [D] ai đang phảng [C] phất trong [A7] gió cảm xiết [D7] bao. [Gm] Mây nước thiêng [Cm] liêng còn ghi [Bb] chép [D] rành Thời liệt oanh của [D7] bao người [Gm] xưa trung [D7] chánh [Gm] Vì yêu quốc [F] gia vui [Bb] lòng hiến [Cm] thân [F] Liều mình ra [D7] tay tuốt [Gm] gươm [D7] bao [Gm] lần. Dòng [G] nước trắng xóa dưới trời quang đãng Từ [D] xưa nêu cao tấm gương anh [D7] hùng Dù [G] có sấm sét bão bùng mưa nắng Đằng Giang vẫn [Bm] sáng để [D7] cho nòi giống soi [G] chung. [G] Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi [Bm] giống tiên [Em] rồng Giống Lạc [D] Hồng, giống anh [D7] hùng, Nam Bắc [G] Trung Trên dòng sông muôn bóng gợn trong trí [D7] ta Biết [G] mấy thành tích, biết mấy gắng công thiết [D7] tha Kìa [G] quân Ngô Tiên Chủ, chém [Em] giết quân Tàu [Am] man Kìa [D] quân Trần Quốc [C] Tuấn, đánh [A7] thắng quân Thoát [D7] Hoan. [Gm] Nay đã bao [Cm] lâu còn đâu [Bb] nữa [D] rồi Thời gian qua đã [D7] bôi mờ [Gm] trong đêm [D7] tối [Gm] Người nay có [F] hay đã [Bb] vì chúng [Cm] ta [F] Người hùng anh [D7] xưa, giữ [Gm] nước [D7] non [Gm] nhà. Hồn [G] nước vẫn sống với trời non nước Ngày [D] nay ta noi khắp gương anh [D7] hùng Dù [G] khó thấy mấy quyết cùng nhau bước Làm cho gió [Bm] biết cháu [D7] con nòi giống Tiên [G] Long.

Video hướng dẫn