1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bí mật của nỗi buồn

Cuộn trang

[C] [G] [Am] [Em] Đừng kh óc khi tình ra đ i, đừng kh óc cho úa môi m ềm [F] [Dm] [G] [G7] Đừng l àm lệ sầu héo hắ t, trên bờ m i hãy còn tinh kh ôi [C] [G] Hạnh p húc muôn đời vẫn t hế [Am] [Em] Mỏng ma nh như cách chim tr ời [F] [Dm] Một n gày trời làm bão t ố [G] [G7] [C]

Mang tình y êu xa tầm tay t a một đ ời DK: [C] [G] Hãy c hớ níu kéo hoàng h ôn tàn [Am] [Em] Để ti m cô đơn đến n gỡ ngàng [F] [C] Đừng c ho đêm đen giăng ng ập lối [F] [G] Dù lò ng biết người gian d ối [G] [G] Hãy s ống để thấy bình mi nh về [Am] [Em] Để ngh e chim muông hót va ng lời [F] [C] Để n ghe trong ta một t ình yêu [F] [G] [C] Dù đờ i vẫn lu ôn hát h iu *** [C] [G] [Am] [Em] Buồn ấ y không hề vô ng hĩa, giờ h ãy cứ khóc thật n hiều [F] [Dm] [G] [G7] Chạm vào tận cùng nỗi nh ớ để ngày m ai không còn chi a li [C] [G] [G] [Em] Hạnh phúc sẽ lại tìm đế n và ta sẽ nở nụ cư ời [F] [Dm] Nhìn l ại nỗi buồn khốn kh ó [G] [G7] [C] Đã dạy ta s ống thật nâng n iu từng n gày *** DK: [C] [G] Hãy ch ớ níu kéo hoàng h ôn tàn [Am] [Em] Để ti m cô đơn đến ng ỡ ngàng [F] [C] Đừng ch o đêm đen giăng ng ập lối [F] [G] Dù lò ng biết người gian dối [C] [G] Hãy số ng để thấy bình m inh về [Am] [Em] Để ngh e chim muông hót van g lời [F] [C] Để ng he trong ta một tì nh yêu [F] [G] [C] Dù đ ời vẫn lu ôn hát h iu *** [C#] [G#] Hãy c hớ níu kéo hoàng h ôn tàn [A#m] [Fm] Để tim cô đơn đến ngỡ ng àng [F#] [C#] Đừng ch o đêm đen giăng ng ập lối [F#] [G#] Dù l òng biết người gian dối [C#] [G#] Hãy số ng để thấy bình m inh về [A#m] [G#] Để ngh e chim muông hót v ang lời [F#] [C#] Rồi khi ta vui ta đ àn ca [F#] [G#] [C#] Cuộc đờ i mỉm cư ời đấy t hôi [F#] [C#] Ngày m ai ta vui ta đà n ca [F#] [G#] [C#] Cảm ơ n nỗi buồn đã qu a

Video hướng dẫn